Hoppa till sidans innehåll

Idrottens organisation


Den absolut största delen av alla aktiva, tränare och ledare som bedriver idrottslig verksamhet i Sverige gör detta på ideell basis och där endast en liten del av alla involverade inom idrotten har detta som sitt arbete.

För att detta skall fungera på ett bra sätt så krävs en omfattande organisation där kännedom om idrottens organisation och dess uppbyggnad är en del i idrottsverksamheten som alla involverade inom idrotten bör känna till och detta ingår som en del i idrottsutbildningen.

En viktig del i av idrotten i Sverige är de demokratiska aspekterna som ligger till grund för hela idrottsorganisationen där varje enskild föreningsmedlems, eller annan person kopplad till idrotten, åsikter och önskemål skall beaktas liksom att varje enskild föreningsmedlem, eller annan person kopplad till idrotten, skall efterfölja stadgar uppsatta inom olika nivåer inom idrotten.

Nedan ges en enklare sammanfattningen om idrottens organisation, nationellt och internationellt, och deras arbetsuppgifter tillsammans med förklaring av vanligt förekommande förkortningar.

 

IF - IDROTTSFÖRENING

Stora flertalet inom idrotten är anslutna till en IF vars idrottsliga aktiviteter består av en idrott, eller om IF består av fler idrotter så benämns dessa IF för flersektionsföreningar, där IF:s primära uppgift är att tillse att föreningsmedlemmarna ges möjlighet att utöva idrott efter sin förmåga t ex via KM - klubbmästerskap - eller via tävlingar anordnade av SDF eller SF.

Varje föreningsmedlem har rätt att framföra sina åsikter och önskemål inom IF och beslut om dessa åsikter eller önskemål fattas av IF:s årsmöte eller av IF:s årsmöte utsedda styrelse som beslutar i olika ärenden.

IF utser ombud att föra IF:s talan vid SDF:s årsmöte enligt bestämmelser som anges i IF:s och SDF:s stadgar.

 

SDF - SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

Varje IF är ansluten till ett SDF för den idrott som IF bedriver, eller om det är en flersektionsföreningen så är denna ansluten till flera SDF, där SDF:s primära uppgift är att tillse att anslutna IF ges möjlighet att utöva idrott via t ex DM - distriktsmästerskap - och att ges möjlighet till utveckling.

Olika idrotter har olika geografiska indelningar av sina distrikt och för basketboll så är landet indelat i basketdistriktsförbund - BDF.

Varje IF har rätt att framföra sina åsikter och önskemål inom SDF och beslut om dessa åsikter eller önskemål fattas av SDF:s årsmöte eller av SDF:s årsmöte utsedda styrelse som beslutar i olika ärenden.

SDF utser ombud att föra SDF:s och dess IF:s talan vid DF:s och SF:s årsmöte enligt bestämmelser som anges i SDF:s, DF:s och SF:s stadgar.

 

DF - DISTRIKTSFÖRBUND

Varje SDF är ansluten till ett DF inom vars geografiska område SDF bedriver sin verksamhet och om SDF bedriver verksamhet inom två eller flera DF så knyts SDF till det DF där kassör är bosatt eller där kansli för SDF är placerat.

DF:s primära uppgift är att tillse att anslutna SDF ges möjlighet att utöva sin idrott, påverka lokala politiker, samordna aktiviteter mellan olika idrotter och ge SDF möjlighet till utveckling vilket görs av lokalt SISU-organ.
SISU står för Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation.

Varje SDF har rätt att framföra sina åsikter och önskemål inom DF och beslut om dessa åsikter eller önskemål fattas av DF:s årsmöte eller av DF:s årsmöte utsedda styrelse som beslutar i olika ärenden.

DF utser ombud att föra talan vid RF:s årsmöte enligt bestämmelser som anges i DF:s och RF:s stadgar.

 

SF - SPECIALIDROTTSFÖRBUND

Varje SDF är ansluten till ett SF för den idrott som SDF bedriver där SF:s primära uppgift är att tillse att anslutna SDF och dess IF ges möjlighet att utöva idrott via t ex SM - Svenskt Mästerskap - och att ges möjlighet till utveckling.

Varje SDF har rätt att framföra sina åsikter och önskemål inom SF och beslut om dessa åsikter eller önskemål fattas av SF:s årsmöte eller av SF:s årsmöte utsedda styrelse som beslutar i olika ärenden.

SF utser ombud att föra SF:s och dess SDF:s och IF:s talan vid RF:s årsmöte enligt bestämmelser som anges i SF:s och RF:s stadgar.

SF har också till uppgift att på samma sätt som ovan stå i förbindelse med SOK och ISF.

 

RF - RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Varje SF och DF är anslutet till RF och RF:s primära uppgift är att tillse att anslutna SF och DF ges möjlighet att utöva sin idrott, påverka politiker på riksnivå, samordna aktiviteter mellan olika idrotter och ge SF och DF möjlighet till utveckling vilket görs av SISU Riks och bl a utbildningar och forskning på Bosön.

Varje SF och DF har rätt att framföra sina åsikter och önskemål inom RF och beslut om dessa åsikter eller önskemål fattas av RF:s riksmöte eller av RF:s riksmöte utsedda styrelse som beslutar i olika ärenden.

RF står dessutom i nära förbindelse med SOK, ISF samt IOK och dess underliggande organ.

 

SOK - SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ

SOK utser deltagare från Sverige med hjälp av SF och ISF till OS - Olympiska Spel - vilka genomförs vart fjärde år sommartid respektive vintertid, där spelen sommartid och vintertid genomförs med två års intervall.

Ansökan om att arrangera OS söks av SOK gentemot IOK.

 

ISF - INTERNATIONELLT SPECIALIDROTTSFÖRBUND

Varje SF är ansluten till ett ISF för den idrott som SF bedriver där ISF:s primära uppgift är att tillse att anslutna SF erhåller nya regler utvecklingstendenser samt ges möjlighet att utöva idrott via t ex EM - Europamästerskap - eller VM - Världsmästerskap.

ISF står i nära förbindelse med IOK och dess underliggande organ.

 

IOK - INTERNATIONELLA OLYMPISKA KOMMITTÉN

IOK tillser att OS genomförs och är idrottsrörelsens högsta organisation.

Uppdaterad: 20 SEP 2014 17:18
Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BDF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: +46 (0)36 34 54 80
E-post: This is a mailto link

Se all info