Hoppa till sidans innehåll

Utskott, nämnder och råd


Svenska Basketbollförbundet har ett antal grupperingar, var och en med sin specifika uppgift. 

Valberedning
Sammankallande: 
Kristin Stenman, This is a mailto link, 070-2748487

Ledamöter:
Hans von Uthmann

Danielle Hamilton Carter

Johan Stark (från 1 jan 2021)

Utskott

Allmänt om utskott:

Utskotten fungerar som rådgivande organ för styrelsen och stöd till tjänstemän på förbundskansliet under styrelsens mandatperiod. Beslutsmandat kan delegeras av styrelsen och då äger utskott rätt att fatta dessa inom delegation och ev tilldelad budget. I övriga frågor är utskotten rådgivare/ förberedande till Förbundsstyrelsen, Generalsekreteraren eller annan tjänsteman som fattar beslut.

Marknads-, kommunikations- och eventutskottet

Ordförande: Nina Wahlgren-Gill
072-141 14 20
This is a mailto link

(Annicka Pärson från styrelsen med särskilt ansvar för kommunikationsfrågor)

Syfte:

 • Utgöra referensgrupp i marknads- och kommunikationsfrågor och bidra med kunskap och erfarenhet till förbundskansliet.
 • Stötta förbundskansliet i arbetet att ta fram förslag till marknadsplaner och marknadsstrategier.
 • Stötta förbundskansliet i arbetet att ta fram förslag till intern och extern kommunikationsplan.
 • Bidra med kontaktnät och tips till förbundskansliet.
 • Medverka i event och projekt där SBBF:s varumärke och kommunikation syns.
 • Stötta förbundskansli och styrelse i kommunikationsfrågor, såväl internt som externt inkluderande opinion.
 • Säkerställa att alla taktiska planer på kort och lång sikt driver mot de mål som är uppsatta för Basket-Sverige i stort (i enlighet med Strategi 2025) – VARA VÄXA VINNA

Sportutskottet

Ordförande: Tobias Frohm
072-719 29 11
This is a mailto link

Syfte:
Sportutskottet ska stimulera utvecklingsinitiativ och på ett sammanhållet sätt utveckla den sportsliga verksamheten i linje med strategin för verksamheten, och ska driva prioriterade frågor på ett samlat sätt. För att nå en bred förankring arbetar utskottet med att bjuda in relevanta personer till specifika arbetsgrupper för de olika frågor som ska diskuteras. Vi vill nå en bred representativitet från hela verksamheten för att få många perspektiv på viktiga frågor.

 

Tävlingsutskottet

Ordförande: Jonas Emilsson
076-762 01 09
This is a mailto link 

Syfte:
Utskottet ska verka för att ge våra föreningar och distrikt så optimala förutsättningar som möjligt avseende tävlingsverksamheten. Det handlar både om kvalitet och kvantitet, för att få så många lag som möjligt i tävlingsverksamhet i landet. Utskottet har delegerat beslutsmandat i frågor rörande tillämpning av tävlingsbestämmelser. TU ska hantera löpande allmänna tävlingsfrågor samt analysera, revidera och komma med förslag för att utveckla förbundsserier, USM/RM samt serier i BDF-regi. Vidare ska TU godkänna regeländringar och tidsplan för införandet samt bereda systemet för utbildningsersättning.

Internationella Utskottet

Ordförande: Lena Wallin-Kantzy
070 – 629 58 70
This is a mailto link

Syfte:

Internationella rådet har som syfte att koordinera Svensk Baskets aktiviteter och synpunkter i olika internationella sammanhang.

 • Vi vill behålla och öka den internationella representationen och nätverkandet för att hjälpa till att öka kunskapen om och förståelsen för fair play, jämställdhet och transparens i vårt internationella förbund, FIBA, och dess medlemsländer. Detta görs i samverkan med RF och deras strategi.
 • Verka för att svenska landslag såväl som klubblag ska etablera sig i det internationella spelet.
 • Vi vill fortsätta främja och värna om relationen och samarbetet, men också utveckla det, i vårt Nordiska forum och de nordiska och baltiska länderna.
 • Vi vill genomföra internationella mästerskap för damer och/eller herrar samt ungdom.
 • Vi vill delta i minst ett EU/Erasmusprojekt varje år.
 • Vi vill använda den internationella arenan för utveckling av spelare, tränare, domare och sportsligt ansvariga.
 • Vi vill konkretisera och samla våra internationella relationer vilka underlättar arbetet för alla inblandade.

Medicinska Utskottet

Ordförande: Fredrik Joulamo
070 – 950 81 19
This is a mailto link

Syfte:
Att fungera dels som ett rådgivande- och dels som ett beslutsfattande organ genom att skapa och förmedla policys och riktlinjer för SBBF gällande fysisk- och mental hälsa genom fysisk träning, skadeprevention, skadehantering, kost, återhämtning. Vara drivande i  SBBFs antidopingarbete

Nämnder

Allmänt om nämnder:

Nämnderna utses av Förbundsstyrelsen av Förbundsmötet (se nedan) och har av Förbundsstyrelsen en delegerad beslutsrätt . Nämnderna följer en separat arbetsordning fastställd av förbundsmötet.

Disciplinnämnden

Ordförande: Jan Jönzén
070-845 06 03
This is a mailto link

 

Uppdrag:

 1. SBBF:s styrelse har delegerat till Disciplinnämnden (Dn) att vara förbundets högsta bestraffningsorgan enligt RF:s stadgar och ska arbeta självständigt i likhet med en domstol.
 2. SBBFs styrelse kan ta upp ett ärende till prövning om Dn på grund av jäv anser sig förhindrat till detta eller om skyndsam handläggning krävs och Dn:s ledamöter inte är tillgängliga. SBBF:s styrelse kan också i ett sådant fall utse nya ledamöter.
 3. Disciplinnämnden utses av förbundsmötet.
 4. Dn består av fem ordinarie ledamöter varav en suppleant. Av de ordinarie ledamöterna ska två ha avlagt juridisk examen och en av dem ska vara ordförande. Ledamöterna utses för en tid av två år. Suppleant inträder vid ordinarie ledamots förhinder.
 5. Dn får utse en eller två sekreterare inom sig eller i form av anställd personal hos SBBF.
 6. Till grund för Dn:s verksamhet ligger RF:s stadgar, SBBF:s stadgar, SBBF:s tävlingsbestämmelser och tillägg samt anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen.
 7. Dn ska hålla sig underrättad om förbundets grundläggande beslut av policykaraktär.
 8. Dn ska, med iakttagande av RF:s bestraffningsregler, i förekommande fall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på erforderliga ändringar av förbundets disciplinregler.
 9. Dn sammanträder på kallelse av nämndens ordförande och är beslutsför med tre ledamöter.
 10. Handläggningen av ärendena ska med hänsyn till parterna ske med största skyndsamhet.
 11. SBBF:s Dn kan hantera ärenden från ett SDF i syfte att främja likformighet över hela landet. Ett sådant beslut kan delegeras av ifrågavarande SDF:s styrelse.
 12. SBBF:s Dn är första instans om SDF saknas samt om SDF är anmälande part eller en ledamot i SDF:et har gjort en förseelse.
 13. Dn ska löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt även i övrigt hålla styrelsen underrättad om nämndens verksamhet.

Dopingförseelser
RF:s dopingnämnd hanterar alla förseelser mot RF:s dopingregler.

Råd

Allmänt om råd:

Råd är rådgivande organ till Förbundsstyrelsen eller till Förbundskansliet. Förbundsstyrelsen inrättar råden i dialog med Generalsekreteraren.

Rådet för trygg basket
Ordförande: Susanne Jidesten
076-320 32 60
This is a mailto link

Syfte:

Trygg Basket-rådets uppdrag är att verka för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar inom vår verksamhet. Till Rådet ska man kunna vända sig för att få hjälp och/eller vägledning i fåror som är kopplade till trygg idrott. Rådets uppgift är dels att bidra med kompetens och erfarenhet till förening, distrikt och förbund, dels vara en första instans vid överträdelser av SBBF s Uppförandekod. Rådet ska dessutom svara för att SBBFs Uppförandekod hålls aktuell och relevant.

BDF-rådet

Ordförande: Helena Lindvall
070-338 28 22
This is a mailto link

Syfte:

Skapa en mötesplats för BDF-ordföranden samt mellan BDF och förbundsnivån. Öka delaktigheten i utformningen av hela förbundets arbete med mål och uppföljning samt skapa samsyn kring verksamheten i hela förbundet.

 • ge utrymme för erfarenhetsutbyte mellan BDF
 • diskutera hur BDF:s och SBBFs verksamhet kan förbättras genom samordning mellan förbundets olika delar - inom ramen för fastställda mål och befintlig ansvarsfördelning
 • kunna vara bollplank för av förbundsmöte beslutade utredningarUppdaterad: 05 SEP 2018 09:20
Epost: This is a mailto link

facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon 

320x320_SvenskaBasketforbundet.gif

Kränkning-Banner 320x320.jpg

TFFIR_Basketbollforbundet_RGB.png

feucph3c1

Postadress:
Svenska Basketbollförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Se all info