1. Kallelse

Domare kallas till match av hemmalaget tidigast 30 dagar före och senast 5 dagar före aktuellt matchdatum.

Kallelse kan med fördel ske med e-post - begär/se till att kvittens erhålls.

Åtgärder för domare:
Þ Rekommendation: Ordna så att kallelse kan tas emot via e-post.

 Om
Þ kallelse inte kommit/meddelats 3 dagar före match: Ta reda på orsaken.

Þ Om kallelse inte överensstämmer med spelprogrammet: Ta reda på orsaken.