2002-2003

I samband med samlingen för elitdomarna i Södertälje 17-18 augusti så presenterades regeländringar och tolkningar gällande från och med säsongen 2002/03.

Nedan har ni de nya regeländringarna och tolkningarna som träder ikraft omgående och regelbok kan köpas via Stockholms BBF alternativt via distriktet som har några regelböcker i lager.

 

1. PARAGRAF 10 - Tidtagarens uppgifter.

Matchsituation:
Spelare A 4 gör ett spelmål när 2 minuter och 2 sekunder återstår av den fjärde perioden.
Efter det att bollen har passerat genom korgen, rullar bollen iväg från spelplanen under cirka 4 sekunder.
Ska tidtagaren stoppa klockan när precis 2 minuter återstår att spela av spelperioden ?

 

Tolkning:
Nej, tidtagaren ska endast stoppa matchklockan då mål görs under de sista två minuterna av fjärde spelperioden och/eller under en förlängningsperiod.

 

2. PARAGRAF 11 - 24-sekunderstidtagarens uppgifter.

Matchsituation 1:
Domaren blåser av spelare B4 för spark, men domaren glömmer att visa tecknet ”ny 24-sekundersperiod”.
Är det tillåtet för 24-sekunderstidtagaren att starta en ny 24-sekundersperiod ?

 

Tolkning:
Nej, 24-sekunderstidtagaren får återställa 24-sekunderstidtagningen endast då domaren har visat tecknet för ny 24-sekundersperiod.
Är det tydligt att det var en avsiktlig spark, som domaren har blåst av för, ska 24-sekunderstidtagaren omedelbart påkalla domarens uppmärksamhet, för att få full klarhet om vad som har inträffat.

 

Matchsituation 2:
Lag A har bollen när en av domarna blåser av matchen, p.g.a. ett giltigt skäl, orsakat av lag B, såsom t.ex. att B4 har förlorat sin kontaktlins, B5 har blivit skadad, o.dyl.
Måste domaren visa tecknet för en ny 24-sekundersperiod till sekretariatet för att 24-sekunderstidtagaren ska få starta en 24-sekundersperiod ?

 

Tolkning:
Nej, om en situation uppstår där domaren blåser av matchen av någon anledning vilken är orsakad av laget som inte har kontroll över bollen, ska 24-sekunderstidtagaren starta en ny 24-sekundersperiod utan att förvänta sig ett tecken ifrån domarens sida, visande en ny 24-sekundersperiod.

 

3. PARAGRAF 25 - Mål.

Situation 1:
I samband med ett målskott uppstår kroppskontakt mellan skytten A4 och spelaren B4.
Bollen går i korgen, den främre domaren blåser offensiv foul på skytten A4, vilket innebär att de gjorda poängen ska underkännas. Den bakre domaren blåser försvarsfoul på spelare B4, vilket i sin tur skulle leda till två eller tre godkända poäng och ett bonuskast.

 

Tolkning:
Dubbelfoul och poängen ska underkännas.
Matchen fortsätter med inkast för lag A, i höjd med det inträffade, på eller bakom sidlinjen.
Observera att om bollen hade befunnit sig i luften, vid denna ovan beskrivna situation, hade matchen fortsatt med inkast för lag B bakom eller på kortsidlinjen.
Poängen hade alltså godkänts.

 

Situation 2:
Vid ett målskott, då bollen befinner sig på sin väg nedåt mot korgen, berörs bollen samtidigt av spelarna A5 och B5 och,
a) bollen går i korgen.
b) bollen missar korgen.

 

Tolkning:
För båda situationerna gäller att mål inte kan räknas.
Matchen fortsätter med uppkast mellan valfria spelare.

Kom ihåg:
Vid varje tillfälle då domarna har fattat olika beslut eller om händelser inträffar samtidigt och en påföljd ska bli att poäng underkänns, ska detta beslut väga över och poäng ska inte godkännas.

 

Situation 3:
Spelare A4 skjuter ett hoppskott från 3-poängsområdet.
Spelare B4 står i 2-poängsområdet och berör bollen på dess väg upp, och därefter foular spelare B4 spelare A4,
a) innan spelare A4 har landat på golvet.
b) efter det att spelare A4 har landat på golvet.
Bollen går i korgen !

 

Tolkning:
a) Två poäng godkänns och spelare A4 tilldelas ett bonuskast.
b1) Två poäng och därefter inkast från eller på sidlinjen i höjd med förseelsen.
Om lag B har fler än fyra lagfoul:
b2) Två poäng och två straffkast för spelare A4, lagfoulskast.

 

Situation 4:
Spelare A4 skjuter och bollen befinner sig i luften, då gör spelarna A5 och B5 sig skyldiga till en dubbelfoul.
1. Bollen går i korgen.
2. Bollen missar korgen.

 

Tolkning:
1. Två eller tre poäng ska godkännas och matchen återupptas med ett inkast bakom eller på kortsidlinjen för lag B.
2. Matchen fortsätter med uppkast mellan spelarna A5 och B5. Detta då inget lag hade kontroll över bollen.

 

4. PARAGRAF 27 - Time-out.

Punkt 27.3.1. Hur en time-out skall begäras.
Coachen, eller assisterande coachen, har rätt att begära time-out.
Coachen skall därvid gå fram till sekreteraren och tydligt anhålla om time-out genom att med händerna göra det föreskrivna time-outtecknet.

 

Situation 1:
Får en coach eller assisterande coach lov att begära en time-out ifrån bänken i lagbänksområdet?

 

Tolkning:
Det flesta coacher och/eller assisterande coacher begär time-out på detta sätt och därför ska sekreteraren vara generös och ge signal för time-out vid närmaste time-outtillfälle.
Dock kan det vara så att sekreteraren är koncentrerad på sina arbetsuppgifter, eller att sekreteraren inte ser åt sidan, vilket innebär att sekreteraren inte uppmärksammar att en time-out har blivit begärd.
I ett sådant fall är det fördelaktigt om all personal i sekretariatet kommunicerar med varandra om vad som händer runt omkring sekretariatet.
Coacher och assisterande coacher måste ändock vara medvetna om risken med att inte gå fram till sekretariatet för att begära time-out, vilket kan medföra att sekreteraren inte ser deras signaler och inte hör deras begäran.

 

Situation 2:
Under en dödbollsperiod, och om matchklockan är stoppad, ber en coach den närmast stående domaren om en time-out.
Ska coachen beviljas den begärda time-outen ?

 

Tolkning:
Den berörda domaren ska be coachen att gå fram till sekretariatet och begära sin time-out där.
Samtycker sekreteraren till att coachen ska få en time-out, ska domare godkänna den begärda time-outen.

 

5. PARAGRAF 28 - Spelarbyte.

28.2.1. En avbytare begär spelarbyte.
En avbytare har rätt att begära spelarbyte.
Avbytaren gör det genom att själv gå till sekreteraren och begära byte genom att med händerna visa tecknet för spelarbyte.

 

Situation 1:
Under ett bytestillfälle för lag A ska domaren lämna över bollen till den inkastande spelaren, men innan domaren har lämnat över bollen går en avbytare, A 10, fram till sekretariatsbordet och begär spelarbyte.

 

Tolkning:
Eftersom inte bytestillfället är slut, ska sekreteraren visa samarbetsvilja och avge signal till domarna om att spelarbyte är begärt.
Det vore helt emot spelets idé att en sekreterare endast signalerar för byte då avbytaren ifråga sitter på stolen avsedd för spelarbyten.

 

Situation 2:
Lag A är beviljat spelarbyte.
Spelarna A10 och A11, vilka har suttit på de stolar som är avsedda för spelarbyten, har redan gått in på spelplanen, efter att de har fått domarnas medgivande via domartecken nummer elva.
Nu lämnar två spelare ifrån vartdera laget sina lagbänkar och går fram till sekretariatet och begär omedelbart att få göra spelarbyte.

 

Tolkning:
Bytestillfället är inte slut, sekreteraren ska omedelbart signalera till domarna att spelarbyte är begärt.
Även här vore det mot spelets idé och sunt förnuft att inte godkänna ett spelarbyte, med motiveringen att en spelare måste sitta på avbytarstolen.

 

Situation 3:
När lag A gör ett spelarbyte, kräver domaren att avbytare ska gå in på planen vid sekretariatet och att den/de spelare, som ska bytas ut, ska göra detta just vid sekretariatsbordet.
Dessutom kräver domaren att avbytare, som ska bli spelare, och spelare, som ska bli avbytare, gör byte samtidigt och vid sekretariatsbordet.

 

Tolkning:
Avbytare ska stanna kvar utanför planen, vid sekretariatet, till dess att domaren har godkänt spelarbytet och gjort tecken att avbytare får komma in på spelplanen.
De tidigare spelarna, som ska bli avbytare, behöver inte rapportera detta till sekreteraren och därför kan de nu, som avbytare, lämna spelplanen var de vill.
När domare har ögonkontakt med sekreteraren och avbytaren, får domare ifrån den position domaren befinner sig på, ge signal för byte och kalla in spelare.
Domaren behöver alltså inte stå vid sekretariatet.
När domaren har givit signal för byte och visat tecken till avbytaren att komma in på planen, ska avbytaren, nu spelare, gå in på spelplanen utan att vänta på den spelare som ska bytas ut.

Kom ihåg:
Att räkna så att lika många spelare kommer in på spelplanen som lämnar densamma.
Att utföra ett spelarbyte så snabbt som möjligt.

 

Situation 4:
Ett bytes- eller time-outtillfälle har just avslutats, när coachen för lag A springer fram till sekretariatsbordet och högljutt ropar ut en begäran om spelarbyte eller time-out.
Sekreteraren reagerar felaktigt och avger signal för spelarbyte eller time-out.
Domaren avbryter spelet med sin signal.

 

Tolkning:
På grund av domarens signal stoppas spelet, bollen blir död och matchklockan stoppas, - domarens time-out – vilket i normala fall medför att bytes- och time-outtillfälle har inletts.
I denna speciella situation, då bytet eller time-outen var försent begärd, ska inte byte eller time-out godkännas.
Spelet ska omedelbart fortsätta.

 

6. PARAGRAF 38 - 8-sekundersregeln.

Situation:
Lite tid återstår av 8-sekundersräkningen, när spelare A4 passar bollen, från spelare A4:s bakre planhalva, till den främre planhalvan.
Innan 8-sekundersperioden är slut, träffar bollen en spelare i motståndarlaget, B4, och bollen kommer tillbaka till den bakre planhalvan till en spelare i lag A.
Har lag A rätt till en ny 8-sekundersperiod ?

 

Tolkning:
Ja, eftersom bollen har spelats till den främre planhalvan inom åtta sekunder; bollen ska ha berört golvet på den främre planhalvan eller en spelare/domare på den främre planhalvan, och det inte har skett någon överträdelse av bakåtspelsregeln.

 

7. PARAGRAF 40 - Bollen åter till bakre planhalvan.

Situation 1:
Lag A har fått ett inkast på främre planhalvan nära mittlinjen.
Spelare A4, inkastande spelaren, förflyttar sig nu ett normalsteg i sidled och befinner sig med båda fötterna på bakre planhalvan.
Nu passar spelare A4 in bollen till en medspelare, som befinner sig på lagets bakre planhalva.

 

Tolkning:
Bakåtspel.
Visst får inkastande spelare förflytta sig till den bakre planhalvan, men det är den ursprungliga platsen för inkastet, som bestämmer var inkastet får komma in på spelplanen och beröras av en medspelare.

 

Situation 2:
Spelare B4 gör en osportslig foul mot spelare A4, spelare A5 ska göra inkast i höjd med mittlinjen, från sidlinjen, spelare A5 förflyttar sig med båda fötterna till det egna lagets främre planhalva och passar därefter bollen till en medspelare, som befinner sig på det egna lagets bakre planhalva.

 

Tolkning:
Passningen är helt i enlighet med reglerna.
Spelarens förflyttning utanför spelplanen är OK och reglerna tillåter att bollen spelas tillbaka till den bakre planhalvan vid ett inkast efter utförda straffkast, under förutsättning att det, som i detta fall, rör sig om bestraffning av en osportslig foul.

 

8. PARAGRAF 41 - Bollberöring vid anfall och försvar.

Situation 1:
Spelare A4 passar bollen till spelare A5 över korgens nivå för ett alley-oopspel, spelare B4 orsakar att ring och planka vibrerar.
På grund av denna vibration missar A5 sitt målskott/sin dunk.
Har spelare B4 gjort sig skyldig till en överträdelse av reglerna gällande ovan rubricerad regel ?

 

Tolkning:
Ja, en dunk är jämställd med ett målskottförsök.
Om, enligt domarens bedömning, vibrationen har orsakat att dunken inte lyckades, ska domaren blåsa av B4 för överträdelse av ovan rubricerad regel och godkänna två poäng för lag A.

 

Situation 2:
Spelare A4 skjuter ett 3-poängsförsök i slutsekunderna och när bollen är i luften ljuder slutsignalen.
Efter att slutsignalen ljudit, och bollen är fortfarande i luften, förorsakar spelare B4 att ring och/eller planka börjar vibrera.
Domaren anser att denna vibration hindrar bollen från att gå i korgen.

 

Tolkning:
Domare ska döma för överträdelse och godkänna tre poäng för spelare A4.

 

9. PARAGRAF 56 - Foul i speciella situationer.

Situation 1:
Lag A har kontroll över bollen, spelare A4 begår en offensiv foul, inte en charging foul, mot spelare B4 och omedelbart därefter gör sig spelare B5 skyldig till en foul mot spelare A5, lag B:s femte lagfoul i denna spelperiod.

 

Tolkning:
a) Spelare A4:s foul mot spelare B4, lag A har bollkontroll, vilket medför att lag B ska få ett inkast.
b) Spelare B5:s foul är en bollkontrollfoul eftersom lag B skulle få ett inkast, som en följd av A4:s foul och därför spelar det ingen roll att lag B hade fler än fyra lagfoul.
Två lika bestraffningar, på vartdera laget, kvittas.
Matchen fortsätter med inkast för lag A.
Detta då lag A hade bollkontroll när första foulen begicks.

 

Situation 2:
Spelare B4 gör en osportslig foul mot skytten A4 och bollen går i korgen.
Därefter gör spelare A5 en spelarteknisk foul.

 

Tolkning:
Två eller tre poäng ska godkännas spelare A4 och:
a) en osportslig foul antecknas på spelare B4.
Bestraffning: Ett bonuskast och bibehållen boll.
b) En teknisk foul antecknas på spelare A5.
Bestraffning: Ett straffkast och bibehållen boll.
Två lika bestraffningar, för de båda lagen, kvittas.
Matchen fortsätter med inkast bakom eller på kortsidlinjen för lag B – lag A gjorde ju två eller tre poäng.

 

Situation 3:
Spelare A4 gör ett hoppskott.
Under tiden bollen är i luften ljuder 24-sekunderssignalen.
Efter det att 24-sekunderssignalen har ljudit och bollen är fortfarande i luften, begår spelare B4 en osportslig foul mot spelare A4.

 

Tolkning:
Den osportsliga foulen ska antecknas och bestraffas.
a) Om bollen går i korgen ska två eller tre poäng godkännas spelare A4.
Detta då ingen 24-sekundersöverträdelse har inträffat.
Bestraffning: Ett bonuskast och bibehållen boll.
b) Om bollen inte går i korgen har lag A begått en överträdelse av 24-sekundersregeln och därför är inte spelare A4 längre i en rörelse för målskott.
Bestraffning: Inkast för lag B.
Spelare B4 gör sig dock skyldig till en osportslig foul efter det att 24-sekunderssignalen har ljudit.
Bestraffning: Två straffkast för spelare A4 och bibehållen boll för lag A.
Bestraffningen för överträdelsen av 24-sekundersregeln försvinner då detta straff inte är det sist utdömda.
Matchen fortsätter med två straffkast för spelare A4 och bibehållen boll för lag A.

 

10. DOMARTEKNIK - MEKANIK.

Situation 1:
Ibland uppkommer situationer där bollen, efter ett gjort spelmål eller en passning, rullar iväg utanför spelplanen och ingen hämtar bollen direkt.

 

Tolkning:
Domarna ska göra en aktiv insats i denna typ av situation, springa några meter för att hämta bollen och detta undergräver inte domarnas naturliga auktoritet.

 

Situation 2:
Lag A har gjort poäng, bollen ligger på golvet och alla spelare i lag B, av olika skäl, tittar bort och/eller försöker att fördröja spelet.

 

Tolkning:
Den domare, som befinner sig närmast situationen, ska i det närmaste omedelbart, ta upp bollen.
Om det nu inte kommer någon spelare för att hämta bollen bakom kortsidlinjen, ska domaren lägga ned bollen och starta 5-sekundersräkningen.

 

Kom ihåg:
Din uppgift, som domare, är att så snart som möjligt åter starta matchen.