2003-2004

Regeländringar och tolkningar 03-04

Regeländringar 2003 - 2004

 

3.4.9. Inkastriktning efter hållenbollsituationer
En pil, anläggning eller liknande -— vilken kan vara elektronisk eller manuell  som ska visa åt vilket håll spelet ska fortsätta efter hållenbollsituationer, ska finnas.

* Antalet time-outer från noll till tre.

5.4. Uppkast
Förstedomaren ska utföra ett uppkast i mittcirkeln för att starta första och tredje spelperioden, samt eventuella förlängningsperioder i matchen.

15.4. Uppkast och straffkast
Lagkaptenen ska utse straffkastskytt, för alla straffkast där ingen spelare är utsedd att, enligt reglerna, skjuta straffkastet/straffkasten.

21.1.1. Uppkast
Uppkast är en metod att sätta bollen i spel, när en domare kastar upp bollen mellan två motståndare i mittcirkeln, I början av de båda halvlekarna eller i början av en förlängningsperiod.

21.1.2. Hållen boll
Hållen boll innebär att en eller flera spelare ur vartdera laget har en eller båda händerna så stadigt på bollen, att ingen av dem kan få bollkontroll utan att använda otillåten hårdhet.

21.2. Tillvägagångssätt for uppkastadministration

21.2.1. Hur en hoppande spelare ska stå
En hoppande spelare ska stå med sina fötter inom den halvcirkel, som är närmast den egna korgen, med en fot nära mittlinjen av cirkeln.

21.2.2. Hur högt domaren ska kasta upp bollen
Domaren ska kasta upp bollen, vertikalt, mellan de hoppande spelarna, högre an någon av dem kan hoppa.

21.2.3. Hur de hoppande spelarna ska röra bollen
Bollen måste röras, med en eller två händer, av en eller av båda hoppande spelarna, efter det att bollen har nått sin högsta höjd.

21.2.4. Hur de hoppande spelarna far röra sig vid uppkast
Ingen av de hoppande spelarna far lämna sin position förrän bollen blivit rörd på ett regelratt sätt.

2 1.2.5. Hur de hoppande spelarna får röra bollen
Ingen av de hoppande spelarna far fånga bollen eller röra bollen vid fler an två tillfällen innan bollen har rört någon icke hoppande spelare, golvet, korgen eller stoppbrädan.

21.2.6. Hur de icke hoppande spelarna får stå vid uppkast
Ingen av de icke hoppande spelarna far beträda uppkastcirkeln eller med någon kroppsdel befinna sig i luftrummet, cylindern, ovanför uppkastcirkeln, innan bollen har blivit rörd på ett regelratt sätt.

21.2.7. Om de hoppande spelarna inte rör bollen vid uppkast
Om bollen inte har rörts av någon av de hoppande spelarna eller berör golvet innan åtminstone en av de hoppande spelarna rört bollen, ska uppkastet göras om.

21.2.8. Hur de icke hoppande spelarna får ställa upp vid uppkastcirkeln
Spelare ur samma lag får inte ta upp platser bredvid varandra, runt uppkastcirkeln, om en motståndare vill ha en av platserna.

21.2.9. Överträdelse
Ett brott mot paragraferna 21.2.1, 21.2.3, 21.2.4, 21.2.5 och 21.2.6 är en överträdelse.

21.3. Uppkastsituationer
En uppkastsituation uppkommer när:
- En hållenbollsituation inträffar.
- När bollen lämnar spelplanen och:
* var rörd samtidigt av en eller flera spelare från vartdera laget,
* om domarna var osäkra på vem som sist berörde bollen eller om domarna har olika uppfattning om vilken spelare som sist berörde bollen.
- En situation inträffar då båda lagen ska tilldelas lika många straffkast.
- En boll i spel fastnar i korgstödet.
- Bollen blir död och inget lag hade kontroll over bollen, inte heller var något lag tilldelat bollen.
- En speciell situation inträffar då lika bestraffningar för de båda lagen kvittas, inga straff återstår att administreras och inget lag hade kontroll över bollen, inte heller var något lag tilldelat bollen.

21.4. Alternerande bollinnehav - regler och förfaringssätt

21.4.1. Processen
Alternerande bollinnehav är en metod för att sätta bollen i spel med ett inkast istället för med ett uppkast.

21.4.2. Var inkastet ska ske
Vid alla uppkastsituationer, utom vid start av varje halvlek och förlängningsperioder, ska lagen få inkast varannan gång. Inkastet ska göras, utanför spelplanen, vid den närmaste platsen i förhållande till var uppkastsituationen uppkom.

21.4.3. Vilket lag som ska få det första inkastet
Det lag, som inte får kontroll över bollen vid uppkastet i varje halvlek och i eventuella förlängningsperioder, ska tilldelas det första inkastet orsakat av en uppkastsituation. Inkastet ska ske, utanför spelplanen, vid den närmaste platsen i förhållande till var uppkastsituationen uppkom.

21.4.4. När processen startar och avslutas
Processen med det alternerande bollinnehavet startar, när en domare har lämnat över bollen till den spelare, som ska utföra inkastet, och avslutas när den inpassade bollen berör någon spelare, eller när någon spelare berör bollen, på ett korrekt sätt, eller om det lag, som utför eller ska utföra inkastet, gör sig skyldigt till en överträdelse.

21.4.5. Hur det ska markeras vilket lag som ska få nästa inkast
Vilket lag som ska få nästa inkast, som följd av en uppkastsituation, ska markeras med en pil. Denna pil ska visa riktningen mot den korg, som det lag vilket ska få nästa inkast spelar emot. Omedelbart efter det att processen med det alternerande bollinnehavet är avslutad, ska pilen vändas så att den pekar i den motsatta spelriktningen.

21.4.6. Ett lag kan förlora rätten till inkast
Rätten till ett alternerande bollinnehav kan förloras om laget ifråga gör sig skyldigt till en överträdelse av inkastbestämmelserna.

En foul begången av ettdera laget, under processen med det alternerande bollinnehavet, medför inte att pilens riktning ska ändras.

21:T9
Om bollen fastnar mellan ringen och stoppbrädan blir den död. Spelet återupptas med alternerande bollinnehav om det sker under spel eller i samband med sista straffkast. Fastnar bollen i samband med ett straffkast som följs av ytterligare kast, ska kastet anses missat och bollen överlämnas till skytten för nästa kast.

21:T10
En domare gör ett uppkast, för att starta en halvlek eller förlängningsperiod, en av de hoppande spelarna berör bollen på ett korrekt sätt, därefter uppkommer en hållenbollsituation mellan spelarna A6 och B6.

Tolkning: Eftersom inget av lagen har fått bollkontroll, kan inte det alternerande bollinnehavet användas. Domaren far göra ett nytt uppkast och i detta exempel mellan spelarna A6 och B6.

21:T11
En domare gör ett uppkast, för att starta en halvlek eller förlängningsperiod, en av de hoppande spelarna, A5, tar felaktigt bollen. Domaren blåser av spelet och ger B5 bollen, utanför planen, I höjd med förseelsen. Hur ska pilen ställas?

Tolkning: Det första bollinnehavet får lag B, när spelare B5 får bollen för inkast. När inkastet är gjort, ska pilen vändas at det håll, som lag A anfaller mot.

21:T12
Lag A ska göra ett inkast, enligt rätten till ett alternerande bollinnehav. Innan inkastet är utfört begår ett av lagen en foul.

Tolkning: Fouladministrationen påverkar inte rätten till ett alternerande bollinnehav. Foulen ska administreras och bestraffas på vanligt sätt. Lag A ska behålla rätten till ett alternerande bollinnehav när ett sådant blir aktuellt. Lag A förlorar inte sin inkastmöjlighet p.g.a. en foul.

21:T13
När lag A ska utföra ett inkast, alternerande bollinnehav, gör sig lag A skyldigt till en överträdelse av inkastbestämmelserna, genom att den inkastande spelaren lämnar platsen, där inkastet ska göras, eller genom att den inkastande spelaren tar mer an 5 sekunder i anspråk för att utföra inkastet.

Tolkning: När lag A gör överträdelsen av inkastbestämmelserna förlorar det rätt till det kommande inkastet när alternativt bollinnehav gäller. Lag B far då rätten till det kommande inkastet, orsakat av alternativt bollinnehav.

21:T14
Hur ska andra och fjärde perioden starta?

Tolkning: Det lag som står i tur för inkast i enlighet med alternativt bollinnehav, när period ett och tre är slut, ska göra inkast vid den förlängda mittlinjen, på motsatt sida i förhållande till sekretariatet. Den spelare, som ska göra inkastet, ska stå med en fot på vardera sidan av mittlinjen och spelaren har rätt att passa bollen till spelare överallt på spelplanen.

21:T15
I samband med uppkastet i första spelperioden far lag A kontroll over bollen på spelplanen. Åt vilket håll ska pilen, som visar vilket lag som har rätt till nästa inkast, riktas?

Tolkning: Efter det att lag A har fått kontroll över bollen, ska pilen riktas mot lag A:s korg. Detta för att visa att lag B har rätt till nästa inkast då alternativt bollinnehav blir aktuellt. För att visa vilket lag, som har rätten till inkast, vid nästa alternerande bollinnehav, ska pilen alltid peka mot motståndarnas korg.

27.2.4. Antal time-outer
Fem time-outer kan ett lag få under en match utan förlängningsperioder. Två time-outer per lag och period kan beviljas under första halvlek, period ett och två; tre time-outer per lag kan beviljas under andra halvlek period tre och fyra, samt en time-out per lag och förlängningsperiod under eventuella förlängningsperioder.

27.4.3. Outnyttjad time-out
Outnyttjade time-outer kan inte föras över till nästkommande halvlek eller förlängningsperiod.

39.1.1. Målskott inom 24 sekunder
Så snart en spelare på planen får kontroll över bollen då den är i spel, måste spelarens lag göra ett målskottförsök inom 24 sekunder.

39.1.2. Inget målskott inom 24 sekunder
Om laget, som har kontroll över bollen, inte gör ett målskottförsök inom 24 sekunder, ska detta markeras med en 24-sekunderssignal.

39.1.3. Målskott inom 24 sekunder
For att anses vara ett målskottförsök måste följande villkor uppfyllas:

- Bollen måste lämna skyttens hand innan 24-sekunderssignalen ljuder, och
- efter det att bollen lämnat skyttens hand, måste bollen beröra ringen.

39.1.4. Ett målskott i slutet av en 24-sekundersperiod.
Om ett målskottförsök sker nära slutet av 24-sekundersperioden, och
signalen ljuder medan bollen är i luften efter att ha lämnat skyttens hand/händer, ska:
- mål räknas om bollen går i korgen eller
- om bollen träffar ringen, men inte går i korgen, ska bollen fortsätta att vara i spel. Ingen överträdelse har inträffat och spelet ska fortsätta utan avbrott.

Alla regler och bestämmelser avseende, spelet, bollberöring, över ringens nivå ska gälla.

39.2. Tillvägagångssätt

39.2.1. Om 24-sekundersklockan felaktigt har återställts

Om 24-sekundersklockan felaktigt har återställts, kan domaren omedelbart stoppa matchen så snart det upptäcks, såvida det inte medför en nackdel för endera laget. Tiden på 24-sekundersklockan ska korrigeras och bollen ska överlämnas till det lag, som hade kontroll över bollen då felet inträffade.

39.2.2. Om 24-sekunderssignalen ljuder felaktigt när ena laget har kontroll över bollen
Om 24-sekunderssignalen felaktigt ljuder när ena laget har kontroll över bollen, ska inget avseende fästas vid signalen, utan matchen ska fortsätta utan avbrott.

Om, enligt domarnas bedömning, ett av lagen får en nackdel av att den felaktiga signalen ljöd, ska domare blåsa av spelet omedelbart. Bollen ska överlämnas till det lag, som hade kontroll över bollen när signalen ljöd felaktigt, och en ny 24-sekundersperiod ska påbörjas.

39.2.3. Om 24-sekunderssignalen felaktigt ljuder, när inget lag har kontroll over bollen
Om 24-sekunderssignalen felaktigt ljuder, när inget lag har kontroll over bollen, uppkommer en uppkastsituation.

39:T9 
När bollen är i luften, på väg mot korgen, ljuder 24-sekunderssignalen. Bollen träffar sedan ringen och därefter tar en spelare en retur.

Tolkning: Oavsett vilket lag som tar returen, är det ett korrekt spel, matchklockan ska inte stoppas och spelet fortsätter med en ny 24-sekundersperiod för det lag, som tog returen.

39:T10
Efter det att spelare A5 har skjutit ett målskott, bollen befinner sig i luften, ljuder 24-sekunderssignalen. Bollen fortsätter direkt i korgen eller träffar stoppbrädan, studsar, rullar på ringen och går slutligen i korgen.

Tolkning:
Två eller tre poäng ska godkännas. Signalen från 24-sekundersanläggningen dödar inte bollen.

39:T11
När bollen i ett målskott av spelare A5, befinner sig i luften, ljuder 24-sekundersanläggningen. Bollen träffar stoppbrädan, men inte ringen, eller träffar ingenting, en s.k. air ball, därefter tar en spelare retur.

Tolkning: En överträdelse av 24-sekundersregeln och lag B får inkast, från närmaste punkt utanför spelplanen i förhållande till där förseelsen inträffade.

39:T12
Lag A har kontroll över bollen och det återstår 26 sekunder av speltiden i period nummer 4. När 2,5 sekunder återstår, skjuter spelare A5 ett målskott och när bollen befinner sig i luften ljuder 24-sekunderssignalen. Därefter träffar bollen ringen och spelare B 5 slår bort bollen efter det att slutsignalen ljudit.

Tolkning: Ett korrekt spel. Signalen från 24-sekundersanläggningen dödar varken bollen eller medför att matchklockan ska stoppas.

39:T13
Spelare B5 skjuter ett målskott som missar ringen, en s.k. air ball. Spelare A5 far kontroll över bollen samtidigt som 24-sekunderssignalen ljuder. Är detta en överträdelse?

Tolkning: Ja, det är en överträdelse då bollen inte träffade ringen.

Uppgift 2:
Under ett målskottsförsök mot slutet av 24-sekundsperioden och signalen ljuder, medan bollen är i luften efter att ha lämnat spelarens hand/händer, och bollen går i korgen, ska målet räknas.

Alla bestämmelser beträffande bollberöring över ringens nivå gäller.

För konsekvensens skull kallas det anfallande laget “lag A” och det försvarande laget “lag B”.

Exempel med tolkningar.

1. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen studsar på ringen men går inte i korgen. Lag A har inte gjort sig skyldigt till en 24-sekundersöverfrädelse, spelet fortsätter utan avbrott.

2. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen berör stoppbräda eller ring och går därefter i korgen. Mål räknas och lag B får inkast från kortsidlinjen.

3. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen berörs på uppåtgående av en spelare i lag B. Bollen blir död i och med spelaren i lag B:s kontakt med bollen. Lag A har gjort sig skyldigt till en 24-sekundersöverträdelse, vilken medför inkast for lag B vid närmaste sidlinje.

4. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen berörs på nedåtgående av spelare B 6. Det försvarande laget har gjort sig skyldigt till goaltending genom spelare B 6:s agerande. Poäng skall räknas, två eller tre stycken, för lag A. Inkast för lag B från kortsidlinjen.

5. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen studsar därefter på ringen när A5 berör bollen. Spelet fortsätter eftersom ingen överträdelse har skett.

6. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen missar att träffa ringen. Överträdelse av
24-sekundersregeln av lag A, samt inkast for lag B vid närmaste sidlinje.

7. Spelare A4 skjuter ett skott, som berör ringen, ingen 24-sekunderssignal avges. Spelet fortsätter och en ny 24-sekundersperiod skall tilldelas det lag som får kontroll över bollen.

8. Spelare A4 skjuter ett skott, som berör ringen. Trots detta avges en 24-sekunderssignal. Detta var en felaktig 24-sekunderssignal och om bollen går i korgen ska mål räknas i annat fall uppkommer en uppkastsituation.

9. Spelare A4 skjuter ett skott, som inte träffar ringen, och ingen
24-sekunderssignal avges. Tar lag A returen fortsätter 24-sekunders-räkningen, men tar lag B returen ska en ny 24-sekunders-period startas.

10. Spelare A4 skjuter ett skott, som blockeras av spelare B6.
24-sekunderssignalen ljuder. Ånyo en överträdelse av 24-sekunders-regeln, vilken medför att lag B skall göra inkast vid närmaste sidlinje i höjd med förseelsen.

11. Spelare A4 skjuter ett skott, som blockeras av spelare B6 så att bollen lämnar spelplanen. Inkast för Lag A, dock fortsätter 24-sekundersräkningen.

12. Spelare A4 skjuter ett skott, som blockeras av spelare B6, lag B
får returen och kontroll över bollen. 24-sekunderssignalen ljuder.
Detta var en felaktig 24-sekunderssignal och lag B skall få ett inkast, samt en ny 24-sekundersräkning.

13. Spelare A4 skjuter ett skott, som blockeras av spelare B6, lag A får returen och bollkontroll. Spelet skall fortsätta och 24-sekunders-räkningen fortsätter även den.

14. Spelare A4 passar bollen, när en spelare ur ettdera laget berör bollen, som i sin tur träffar ringen. Spelet skall fortsätta liksom 24-sekundersräkningen.

15. Spelare A4 skjuter ett skott, som B6 försöker blockera, men B6 foular A4. 24-sekunderssignalen ljuder. Foulen ska bestraffas. Lag A gjorde inte sig skyldigt till någon överträdelse av 24-sekunders-bestämmelserna.

16. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen berör stoppbräda eller ring och går därefter i korgen. Mål räknas och lag B får inkast från kortsidlinjen.

17. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen berörs på väg upp av spelare A 5. Bollen blir död. Lag A gjorde sig skyldigt till överträdelse av 24-sekunders-bestämmelserna. Lag B får inkast ifrån en plats närmast där skottet togs.

18. Spelare A4 skjuter ett skott, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen berörs på nedåtgående av spelare A 5. Det anfallande laget har gjort sig skyldigt till goaltending genom spelare A 5:s agerande. Poäng ska inte räknas. Inkast for lag B från sidlinjen, i höjd med straffkastlinjen.

19. Spelare A4 skjuter ett skott, bollen missar att träffa ringen, 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Överträdelse av 24-sekundersregeln av lag A, samt inkast för lag B vid närmaste sidlinje.

20. Spelare A4 skjuter ett skott, bollen blockeras av B4. 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Bollen går i korgen. Mål räknas. Spelet fortsätter.

21. Spelare A4 skjuter ett skott, bollen blockeras av B4. 24-sekunderssignalen ljuder när bollen befinner sig i luften. Spelare A4 foulas av B4. 24-sekundersöverträdelse. Foulen lämnas utan avseende – om den inte är teknisk, osportslig eller diskvalificerande. Inkast till lag B från en plats närmast där förseelsen gjordes.

41.3.3. När en överträdelse sker samtidigt av spelare från båda lagen
Om överträdelse sker samtidigt av spelare från båda lagen ska inga poäng godkännas och en uppkastsituation uppstår.

45.2.2. Spelet återupptas
- Om inget lag hade kontroll över bollen, eller var berättigat att få det,

51.1. Definition
Teknisk foul kan dömas i matchens pauser. Som paus räknas tiden före matchstart, 20 minuter, tiden mellan spelperioder, halvtidspausen samt pausen före varje eventuell förlängningsperiod. Pausen startar 20 minuter före matchstart eller då tidtagarens slutsignal för spelperiod eller förlängningsperiod ljuder.

Pausen upphör:

– när första och tredje perioden, samt eventuella förlängningsperioder inleds med uppkast och bollen har blivit tippad på ett korrekt sätt.

– när andra och fjärde perioden inleds med inkast och någon spelare har vidrört bollen eller bollen har vidrört någon spelare.

51.3. Tillvägagångssätt
När straffkasten är utförda skall matchen startas eller återupptas med ett uppkast i mittcirkeln eller med inkast i enlighet med reglerna.

52.3.2. Hur matchen fortsätter
I de fall medlemmar från båda lagen diskvalificeras enligt denna paragraf, och inga andra foulbestraffningar ska ske, se § 52.3.4, uppstår en uppkastsituation.

57.5.4.3. Beröra boll som är på väg mot korgen m.fl. situationer
Om § 57.5.2.3, § 57.5.2.4, § 57.5.2.5, § 57.5 .2 .6, § 57.5.3.2 eller § 57.5.3.3 överträds av:

- medspelare till straffkastskytten, ska poäng inte räknas och bollen överlämnas till motståndarna för inkast i höjd med straffkastlinjen.

- motståndare till straffkastskytten, ska straffkastet anses ha resulterat och ett poäng räknas.

- båda lagen, ska poäng inte räknas och spelet återupptas med inkast enligt reglerna, uppkastsituation.

57.5.4.5.  Bestraffningar vid ett sista eller enda straffkast
Bestraffningarna att tilldela motståndarna bollen för inkast, gäller endast vid en överträdelse under ett sista eller enda straffkast.