2004-2005

Regeländringar och tolkningar 04-05
FIBA har beslutat om nya regler som ska gälla from den 1 september 2004.

Regeländringar 2004
FIBA har beslutat att nedanstående ändringar skall gälla från och med 1 september 2004. Reglerna kan även laddas ner här.


§4   Lagen

 • 12 spelare tillåts i alla matcher
 • I nationella tävlingar får endast en- och tvåsiffriga nummer användas på speltröjorna.
 • I FIBA-tävlingar är endast nummer 4 till 15 tillåtna.
 • Bestämmelsen att lagets spelare skall använda skor och strumpor i samma färg tas bort.

En avbytare blir spelare och en spelare blir avbytare när:

 • En domare ger tecken till en avbytare att komma in på planen
 • Under en time-out eller ett speluppehåll skall avbytaren anmäla bytet till sekreteraren.

§5  Skadad spelare

 • En spelare som skadas eller blöder och behandlas under en time-out i samma dödbollsperiod får fortsätta spela efter time-outens slut.
 • En spelare som ej omgående (15 sek.) kan fortsätta spela måste byta ut. Den tidigare möjligheten att få stanna kvar på bekostnad av en time-out har tagits bort.
 • Coach, ass.coach, avbytare och lagfunktionär får, efter tillstånd från domaren, gå in på planen för att hjälpa en skadad spelare innan han byts ut.

§7  Coach: skyldigheter och befogenheter

 • Coachen skall utse straffkastskytt vid alla tillfällen då detta ej regleras av spelreglerna.

§9  Början och slut av spelperiod eller match

 • I alla matcher skall hemmalaget använda lagbänken och ha sin korg till vänster (vänd mot spelplanen) om sekretariatet.
 • Om båda lagen är överens får de ändra valet av bänk och/eller korg.

§12  Uppkast och alternerande bollinnehav

 • Uppkast sker endast vid start av första perioden.(alla övriga spelperioder startar enl. alternerande bollinnehavs-regeln).
 • Det alternerande bollinnehavet avslutas (och pilen ändrar riktning) när:
  • bollen regelrätt berör en spelare på plan.
  • inkastande lag begår en överträdelse.
  • en boll i spel fastnar i korgstödet vid ett inkast.

Exempel:

 • En uppkastsituation inträffar när alternerande bollinnehavet går till lag A. Spelare A5 gör inkastet:
  • (a) Domaren dömer foul på spelare A6 innan A5 har släppt bollen.
  • (b) A5 gör inkastet och bollen fastnar i korgstödet.

Hur skall matchen fortsätta?

Tolkning:

 • (a) Foulen skall noteras och bestraffas enligt reglerna. Alt.bollinnehavet står kvar hos lag A
 • (b) Alt.bollinnehavet har upphört. Rätten har gått över till lag B. En ny uppkastsituation har uppstått och lag B får bollen för inkast vid närmsta punkt bakom kortsidlinjen.

§18  Time-out

 • Ett time-out tillfälle upphör vid straffkast när bollen är överlämnad till spelaren för det första eller enda straffkastet.

§19  Spelarbyte

 • Båda lagen har rätt till spelarbyte efter en överträdelse.
 • Ett bytestillfälle upphör när bollen är överlämnad till spelaren för det första eller enda straffkastet.

Exempel:

Lag A begär byte av spelare A4. Skall domarna godkänna byte:

 • (a) när domaren är inne i 3-sek området med bollen och har visat ”2 kast” men innan han lämnat bollen till straffkastskytten?
 • (b) efter ett stegfel av lag A och lag B ej begärt något byte?

Tolkning:

 • (a) Ja! Bytestillfället upphör först när bollen är överlämnad till straffkastskytten för det första eller enda kastet. Domaren skall administrera bytet och sedan åter visa ”2 kast”.
 • (b) Ja! Båda lagen har rätt till byte efter en överträdelse.

§23  Spelare och boll utanför spelplanen

 • Om en spelare vid en hållen boll situation förflyttar sig över en sidlinje eller från främre till bakre planhalvan skall uppkast dömas.

§26  Tre sekunder

 • En spelare får inte uppehålla sig i mer än tre sekunder i motståndarnas 3-sek område när matchklockan går, och egna laget har kontroll över bollen på sin främre planhalva.

§28  Åtta sekunder

 • En påbörjad 8-sek period skall fortsätta räknas då samma lag, som före avbrottet hade kontroll av bollen, tilldelas inkast på sin bakre planhalva som följd av:
  • att bollen spelas ut över en sidlinje.
  • spelavbrott p.g.a. skadad spelare i egna laget.
  • dubbelfoul.
  • kvittning av lika bestraffningar mot båda lagen.

Exempel:

Lag A har haft kontroll över bollen på bakre planhalvan i 5 sek. när domaren blåser för:

 • (a) bollen går ut över sidlinjen via B5.
 • (b) foul av B5 mot A4
 • (c) dubbelfoul mellan B5 och A4.

Hur ska matchen fortsätta?

Tolkning:

Inkast för lag A i samtliga fall, men:

 • (a) endast 3 sek återstår av 8 sek perioden (24-sek klockan återställs ej)
 • (b) ny 8 sek period räknas. (24-sek klockan återställs)
 • (c) endast 3 sek återstår av 8 sek perioden (24-sek klockan återställs ej)

§29  24 sekunder

 • Ett målskottförsök sker nära slutet av en 24-sek period. Signalen ljuder när bollen är i luften. Det är en överträdelse om bollen missar ringen, såvida inte försvarande lag får omedelbar kontroll över bollen.
 • Om 24-sek signalen felaktigt ljuder skall det lämnas utan åtgärd och spelet fortsätter, oavsett om ena laget eller inget lag har kontroll över bollen.
 • Om domaren anser att laget som har kontroll över bollen missgynnas av en felaktig signal, skall spelet stoppas, 24-sek klockan korrigeras och bollen återlämnas för inkast.

Exempel:
Vid ett målkastförsök av A4 är bollen i luften när 24-sek signalen ljuder. Bollen träffar varken ring eller planka och:

 • (a) fångas säkert av A5
 • (b) fångas säkert av B5
 • (c) faller i golvet där A5 och B5 kämpar om att fånga den.

Hur skall domaren döma i de olika fallen?

Tolkning:

 • (a) 24-sek överträdelse
 • (b) ingen överträdelse. Domarna skall ej stoppa matchen.
 • (c) 24-sek överträdelse

§31  Bollberöring vid anfall och försvar

 • När bollen är i luften vid ett målkastförsök och:
  • domaren blåser, eller
  • slutsignalen för en spelperiod ljuder,

får ingen spelare beröra bollen efter att den berört ringen och fortfarande har möjlighet att gå i korgen.

 • Otillåten beröring sker vid ett målkastförsök när:
  • en anfallspelare förorsakar att plankan eller ringen vibrerar så att, enligt domarens bedömning, bollen lyckas gå i korgen.

Exempel:

Bollen är i luften vid ett målskottförsök av A4 när slutsignalen för den första spelperioden ljuder. Bollen slår därefter i ringen och tippas bort av B5.

Är denna bollberöring godkänd?

Tolkning:

 • Överträdelse. Domarna skall godkänna mål.
 • Efter en domarsignal/slutsignal för spelperiod är det inte längre tillåtet att beröra bollen vid ett målskott efter att den berört ringen, så länge den fortfarande har möjlighet att gå i korgen.

§37  Diskvalificerande foul

 • En spelare skall diskvalificeras när han får sitt andra osportsliga foul. (Inga ytterligare straff skall utdömas för diskvalificeringen).

Exempel:

 • Spelare A4 har fått en osportslig foul i första spelperioden. I den tredje perioden ådöms han:
  • (a) ett tekniskt foul.
  • (b) ett osportsligt foul (hans andra i matchen).

Hur skall matchen fortsätta?

Tolkning:

 • Foulen skall antecknas i protokollet på A4.
 • I båda fallen är straffet 2 kast + bibehållen boll för lag B.
 • I fall (b) skall spelare A4 diskvalificeras (utan att ytterligare straff utdöms).

§38  Tekniskt foul

 • Ett tekniskt foul är en foul utan personlig kontakt samt:
  • att ohövligt beröra domare, kommissarie, sekretariatsfunktionär eller lagfunktionär.
  • att ”filma” foul genom att falla till golvet.
 • Oavsett mot vem (spelare, coach, lagfunktionär) och när (spelperiod, spelpaus) ett tekniskt foul döms är straffet alltid 2 kast + bibehållen boll. (undantag innan matchen startat)
 • Alla foul som döms under ett speluppehåll skall bestraffas då nästa spelperiod startar. Dock skall alltid första perioden starta med ett uppkast.

Exempel:

Spelare A4 protesterar mot en foul genom att avsiktligt beröra domaren för att stoppa foulsignaleringen.

Hur skall domaren döma?

Tolkning:

 • Tekniskt foul skall dömas på A4 för att han berör domaren.

Exempel:

Direkt efter att slutsignalen för första spelperioden ljuder dömer domaren tekniskt foul på A5, som befinner sig på planen.

Hur skall andra perioden fortsätta?

Tolkning:

 • Detta är ett tekniskt foul under ett speluppehåll. Tekniskt foul antecknas på A5 och ingår i lagfoulen för andra perioden
 • Straffet är 2 kast + bibehållen boll. Andra perioden startar med 2 kast för lag B följt av inkast för lag B vid mittlinjen.

Summering av ändringarna

 • I alla matcher tillåts 12 spelare.
 • Båda lagen får byta efter en överträdelse.
 • Om ett lag under pågående 8-sek period får inkast p.g.a. att motståndarna spelat bollen över sidlinjen, tilldelas ingen ny 8-sek period. Räkningen återupptas med de sekunder som återstår av perioden.
 • När ett målkastförsök görs i slutet av en 24-sek period och signalen ljuder när bollen är i luften är det en överträdelse om bollen ej träffar ringen, såvida inte försvarande lag får omedelbar kontroll över bollen.
 • Om domaren blåser eller slutsignalen för en spelperiod ljuder, när bollen är i luften vid ett målkastförsök, får ingen spelare beröra bollen efter den berört ringen.
 • Det bedöms som ett tekniskt foul att försöka ”filma” foul genom att falla till golvet.
 • Alla foul som görs under ett speluppehåll skall bestraffas vid start av nästa spelperiod. Dock skall alltid första perioden starta med uppkast.
 • Straffet för alla typer av tekniska foul är 2 kast + bibehållen boll.
 • En spelare skall diskvalificeras när han begått två osportsliga foul.