Hem / Egna nyheter / Nyhetsarkiv / Regionverksamheten i nuvarande form avvecklas

Regionverksamheten i nuvarande form avvecklas

Svenska Basketbollförbundet har beslutat att regionverksamheten i dess nuvarande form avvecklas. Beslutet grundas i ändrade stödformer från RF, samt prioriterade områden i Svensk Baskets egen Strategi 2025.

Bakgrund
Svenska Basketbollförbundets regionverksamhet har ett ursprung från läger med fokus på att säkerställa processer för att selektera spelare till våra yngsta ungdomslandslag (U15). I och med att verksamheten vuxit sig allt större har det skett en förflyttning mot en verksamhet som syftar till spelarutbildning där SBBF har tagit ett allt större operativt ansvar för spelarutveckling. Även föreningsledare har bjudits in att delta under läger för att inspireras, kompetensutvecklas och föra kunskapen vidare till spelarnas utvecklingsmiljöer på hemmaplan.

Finansieringen av regionverksamheten har till ca 45% bestått av stöd via Idrottslyftet och i övrigt finansierats av deltagaravgifter. På riksidrottsmötet i maj 2019 beslutades det att Idrottslyftet skulle försvinna 1/1 2020 och ersättas av nya stödformer. Anvisningarna till de nya stödformerna gör att finansiering av regionverksamheten via denna typ av medel från RF inte längre är möjlig och en höjning av deltagaravgifter för att kompensera detta bortfall är orealistiskt. Det medför att nuvarande modell inte är hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

I SBBF:s beslutade Strategi 2025 är ”Välutbildade spelare och ledare” samt ”Välmående och fungerande föreningar” två prioriterade områden. Vi behöver säkerställa ett effektivt arbete kopplat till detta och definiera vilka insatser som krävs för att vi ska uppnå våra mål.

Under hösten 2019 har ett utredningsarbete pågått där vi brutit ner SBBF:s roll gällande spelarutveckling, regionverksamhetens syfte och effekt kopplat till resurser och landat i att regionverksamheten i dess nuvarande form ska avvecklas.

SBBF:s roll och ansvar framåt
Som SF är vår primära roll att ta fram riktlinjer och verktyg som stöd för våra medlemsföreningar och dess ledare med syftet att skapa starka och positiva utvecklingsmiljöer i förening. Huvudansvaret för spelarutbildning ligger hos föreningarna. Utifrån effekt kopplat till insats tror vi också att utbildning av föreningar och ledare ger större effekt än utbildning av enskilda spelare då en utbildad ledare når många spelare i nästa led och att det viktigaste för hållbar och effektiv spelarutveckling är att spelaren har en stark utvecklingsmiljö i sin vardag där de tillbringar övervägande delen av sin tid.

SBBF avser därför att från och med säsongen 2020–2021 rikta våra insatser mot förstärkt förenings- och ledarutveckling där vi gör fördjupade utbildningsinsatser direkt mot de ledare/sportchefer som leder verksamheten i våra föreningar och på så sätt indirekt verka för att höja kvaliteten på spelarutbildningen. Arbetet med att utforma detta nya arbetssätt är under utveckling och går i dagsläget under arbetsnamnet Regionala basketutvecklare. Mer information om detta kommer att presenteras längre fram.

Kartläggning, och i förlängningen selektering, av potentiella landslagsspelare säkerställs via en större omorganisation av U15-landslagsverksamheten. SBBF avser att utöka landslagscoachstaberna i dessa åldersgrupper där de, istället för som idag regionansvariga tillsammans med regioncoacherna, får huvudansvaret att (med stöd av regionala nätverk) identifiera potentiella spelare. De får även ansvar för att anordna zonläger runtom i landet där spelare bjuds in till träningar med U15-landslagscoacherna. Dessa zonläger kommer sedan att mynna ut i en större U15-landslagssamling under sommaren som ersätter Miki Herkel Cup i dess nuvarande form.

Vi har analyserat riskerna med detta beslut och gjort noggranna konsekvensanalyser och är övertygade om att de nya arbetsformerna kommer att bidra positivt till kompetenshöjning hos föreningar och dess ledare och därmed spelarutveckling. Vi ser även positivt på att tydliggöra rollfördelningen mellan SBBF och föreningar samt mellan landslags- och utbildningsverksamhet. 

Verksamheten i dess nuvarande form avslutas i samband med Miki Herkel Cup 2020.

Kontakt
För ytterligare information, kontakta: 

Johan Stark
Generalsekreterare, SBBF
This is a mailto link
08 - 699 63 06