Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Kapitel 2


ÅRSMÖTE FÖR SMÅLAND-BLEKINGE BASKETDISTRIKTSFÖRBUND

8 § Sammansättning och beslutsmässighet vid årsmöte.

Årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund är Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds högsta beslutande organ.

Årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund består av ombud för föreningar verksamma inom Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får endast representera en förening.

Årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund är beslutsmässigt med det antal ombud som, efter kallelse i vederbörlig ordning enligt stadgarna, deltar i årsmötets beslut.

9 § Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte.

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund tillkommer, förutom ombuden, ledamot av Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse, Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ordförande och ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.

Yttranderätt tillkommer RF-SISU:s, Svenska Basketbollförbundets, RF-SISU Blekinge och RF-SISU Smålands representanter, Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds arbetstagare och, med årsmötets enhälliga samtycke, annan närvarande.

10 § Kallelse med mera till årsmöte.

Årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund hålls årligen i mars månad på dag som Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse bestämmer och får ej sammanfalla med årsmöte för Svenska Basketbollförbundet, RF-SISU Blekinge och RF-SISU Småland.

Kallelse till årsmöte utfärdas av Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse genom Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds kungörelseorgan senast 2 månader före mötet, samt genom brev, och/eller e-post, till föreningarna senast 1 månad före mötet.

Kallelse till årsmöte bör även utfärdas genom kungörelseorgan för RF-SISU Blekinge, RF-SISU Småland och Svenska Basketbollförbundet om så är möjligt.

Föredragningslista för årsmöte jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelses förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

11 § Rösträtt vid årsmöte.

Rösträtten vid årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund bestäms genom röstlängd, som har upprättats av Svenska Basketbollförbundets förbundsstyrelse 31 december, att gälla för tiden den 1 januari - 31 december.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Basketbollförbundet samt de förpliktelser mot Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund som bestämts av årsmöte.

Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund där varje röstberättigad förening har en röst och skall inge fullmakt för sina ombud.
I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

12 § Ärenden vid årsmöte.

Vid årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund skall följande ärenden förekomma:

1.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmöte på grundval av den röstlängd som har upprättats enligt 11 §.

2.
Fastställande av föredragningslista för årsmöte.

3.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4.
Val av ordförande för årsmöte.

5.
Val av sekreterare för årsmöte.

6.
Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmöte.

7.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december.

8.
Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december.

9.
Revisorers berättelse för tiden 1 januari - 31 december.

10.
Fråga om ansvarsfrihet för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelses förvaltning.

11.
Behandling av förslag till Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds verksamhetsinriktning och verksamhetsområden inför nästkommande säsong samt fastställande av eventuell årsavgift till Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

12.
Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 § samt av Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelses förslag (propositioner).

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till årsmöte.

13.
Val av ordförande i Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund tillika ordförande i Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse under en tid av 1 år.

14.
14 a
Beslut om antal ledamöter som ska väljas för en tid av 2 år.
14 b
Val av 1-3 ledamöter för en tid av 2 år.

15.
Val av 1 ordförande och 2 ledamöter till disciplinnämnden för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund för en tid av 1 år.

16.
16 a
Val av revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund för en tid av 1 år.
16 b
Val av revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund för en tid av 1 år om vald revisor inte kan fullfölja sitt uppdrag.

17.
Val av ordförande och 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.

18.
Beslut om val av ombud, och erforderligt antal suppleanter, till Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte eller annat av Svenska Basketbollförbundet påkallade möten.

19.
Beslut om val av ombud, och erforderligt antal suppleanter, till Distriktsmöte för RF-SISU Blekinge och RF-SISU Småland.

20.
Utdelning av priser och förtjänsttecken.

21.
Övriga frågor.

22.
Årsmötets avslutning.

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person men ledamot eller i Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse är dock inte valbar som revisor och revisorssuppleant i Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

Arbetstagares valbarhet stadgas i 13 § Svenska Basketbollförbundets stadgar.

13 § Förslag till ärenden att behandla vid årsmöte.

Förslag till ärenden att behandla vid årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund skall vara Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse tillhanda senast 1 månad före årsmöte.

Rätt att inge förslag tillkommer Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening och förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med föreningens utlåtande.

14 § Extra årsmöte.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse har rätt att sammankalla extra årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund när skäl så föreligger.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund när förbundets revisor med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 1/10-del av röstberättigande föreningar enligt upprättad röstlängd.
Underlåter Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse att inom en månad kalla till extra årsmöte får de som krävt extra årsmötet ombesörja kallelse.

När styrelsen för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund mottagit en begäran om extra årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund skall styrelsen inom 14 dagar kalla till extra årsmöte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse och förslag till föredragningslista för extra årsmöte översänds till föreningarna senast 7 dagar före angivet datum för extra årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast i föredragningslista upptagna ärenden företas till avgörande.

Uppdaterad: 28 FEB 2012 14:41 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info