Hoppa till sidans innehåll

Kapitel 3


STYRELSEN FÖR SMÅLAND-BLEKINGE BASKETDISTRIKTSFÖRBUND

15 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse är, när årsmötet inte är samlat, Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds beslutande organ.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelse består av ordförande och 4 till 6 övriga ledamöter valda enligt 12 § och utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande vid styrelsesammanträdet.
Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid extra påkallat telefonsammanträde.
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

16 § Åligganden.

Styrelsen för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund skall:

1.
Verkställa beslut tagna vid årsmöte.

2.
Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna.

3.
Handha basketbollidrottens enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för basketbollidrottens utveckling samt i övrigt tillvarata basketbollidrottens intressen.

4.
Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF-SISU:s och Svenska Basketbollförbundets bestämmelser.

5.
Handha och ansvara för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds medel.

6.
Bereda ärenden som skall föreläggas årsmöte.

7.
Förelägga Basketting för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund förslag till verksamhetsplan.

8.
Efter kallelse från Svenska Basketbollförbundets förbundsstyrelse utse deltagare till regionalt rådsmöte samt övriga möten påkallade av Svenska Basketbollförbundet.

9.
Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå styrelsen RF-SISU, Riksidrottsnämnden, Svenska Basketbollförbundets förbundsstyrelse, styrelsen RF-SISU Blekinge och styrelsen RF-SISU Småland erforderliga upplysningar och yttranden.

10.
På begäran av Svenska Basketbollförbundets förbundsstyrelse ställa Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds handlingar till förfogande samt årligen insända verksamhets- och förvaltningsberättelse.

11.
Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kapitlet i RF-SISU:s stadgar.

12.
Bestämma om organisationen av och tjänster vid Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds kansli samt i förekommande fall anställa Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds arbetstagare.

13.
Via anställd och kommittéer handha alla Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds verksamhetsområden.

14.
Föra protokoll och erforderliga böcker med mera för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

17 § Arbetsår.

Småland-Blekinge Basketdistriktsförbunds styrelses arbetsår omfattar tiden från årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund till och med nästkommande årsmöte för Småland-Blekinge Basketdistriktsförbund.

Uppdaterad: 24 JUN 2010 11:44 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info