Hoppa till sidans innehåll

Dagordning årsmöte


Distriktets årsmöte avhålls digitalt 7 mars 2022 med start klockan 18:30.

1.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet.

2.
Fastställande av föredragningslista för årsmötet.

3.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4.
Val av ordförande för årsmötet.

5.
Val av sekreterare för årsmötet.

6.
Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet.

7.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021.

8.
Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021.

9.
Revisorns berättelse för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021.

10.
Fråga om ansvarsfrihet för Småland-Blekinge BDF:s styrelses förvaltning för tiden 1 januari 2021 - 31 december 2021.

11.
Behandling av förslag till Småland-Blekinge BDF:s verksamhetsinriktning och verksamhetsområden inför nästkommande verksamhetsår samt fastställande av eventuell årsavgift till Småland-Blekinge BDF.

12.
Behandling av motioner och propositioner.

13.
Val av ordförande i Småland-Blekinge BDF tillika ordförande i Småland-Blekinge BDF:s styrelse under en tid av 1 år.

14.
14 a
Beslut om antal ledamöter som skall väljas på två år.
14 b
Val av 1-3 ledamöter för en tid av 2 år.

15.
Val av 1 ordförande och 3 ledamöter till disciplinnämnden för Småland-Blekinge BDF för en tid av 1 år.

16.
16 a
Val av revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom Småland-Blekinge BDF för en tid av 1 år.
16 b
Val av revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom Småland-Blekinge BDF för en tid av 1 år om vald revisor inte kan fullfölja sitt uppdrag.

17.
Val av ordförande och 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.

18.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska BBF:s Förbundsmöte samt övriga verksamhetsmöten där kallelse utgår till Småland-Blekinge BDF om deltagande.

19.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till övriga idrottsorganisationers årsmöten och verksamhetsmöten där kallelse utgår till Småland-Blekinge BDF om deltagande.

20.
Utdelning av priser och förtjänsttecken.

21.
Övriga frågor.

22.
Årsmötets avslutning.

Uppdaterad: 08 MAR 2018 16:14 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info