Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för

Västerbottens Basketdistriktsförbund

inom Svenska Basketbollförbundet, antagna av årsmöte den 22 november 2006.

 


 


Kap 1   Allmänna bestämmelser

 

1 § Uppgift

Västerbottens Basketdistriktsförbund (VBDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Basketbollförbundets (SBBF) stadgar, såsom SBBF:s distriktsorgan arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål, samt i enlighet med SBBF:s förbundsmötes, representantskaps och förbundsstyrelsens beslut.

 

2 § Sammansättning

VBDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBBF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

 

3 § Verksamhetsområde

VBDF:s verksamhet utövas inom Västerbottens basketdistrikt som enligt 35 § SBBF:s stadgar omfattar Västerbottens län.

 

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av VBDF:s årsmöte och skall godkännas av SBBF. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

 

5 § Beslutande organ

VBDF:s beslutande organ är VBDF:s årsmöte, extra VBDF-årsmöte och VBDF-styrelsen. VBDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom VBDF-styrelsens arbetsområde.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt styrelsens arbetsår

VBDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år. VBDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från BDF-mötet till och med nästkommande BDF-möte.

 

7 § Sammansättning av styrelse m m

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

8 § Firmateckning

VBDF:s firma tecknas av VBDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, VBDF eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SBBF:s stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

10 § Upplösning av förbundet

Efter samråd med SBBF kan VBDF:s årsmöte upplösa förbundet genom beslut härom med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av förbundet skall anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt basketfrämjande ändamål.

 

 

Kap 2   VBDF:s årsmöte

 

11 § Tidpunkt och kallelse

VBDF:s årsmöte, som är VBDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av november månad på dag, som BDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till VBDF:s årsmöte jämte förslag till föredragningslista skall av VBDF-styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag

av väsentlig betydelse för VBDF:et eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före VBDF:s årsmöte. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

12 § Förslag till ärenden att behandlas årsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid VBDF:s årsmöte skall vara VBDF-styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer BDF tillhörande röstberättigad förening.

 

13 § Sammansättning och beslutförhet

VBDF:s årsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av VBDF-styrelsen. VBDF:s årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

 

14 § Rösträtt

Rösträtten vid VBDF:s årsmöte bestäms genom röstlängd som årligen har upprättats av SBBF:s förbundsstyrelse att gälla för tiden 1 juli – 30 juni.

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBBF samt de förpliktelser mot VBDF som kan ha bestämts av VBDF:s årsmöte. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts VBDF. Varje röstberättigad förening har en röst. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

15 § Ärenden vid årsmötet (VBDF)

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

1.             upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som har upprättats enligt 14 §,

2.             fastställande av föredragningslista för mötet,

3.             fråga om mötets behöriga utlysande,

4.             val av ordförande för mötet,

5.             val av sekreterare för mötet,

6.             val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,

7.             behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

a.        VBDF-styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b.        VBDF-styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret,

c.        VBDF:s revisors berättelse för samma tid,

8.             fråga om ansvarsfrihet för VBDF-styrelsens förvaltning;

9.             behandling av förslag till VBDF:s verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan)

10.          samt fastställande av eventuell årsavgift till VBDF,

11.          behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 12 § samt av VBDF-styrelsens förslag (propositioner),

12.          val av ordförande i VBDF, tillika ordförande i VBDF-styrelsen för en tid av 1 år,

13.          val av jämt antal (2, 4, 6) övriga styrelseledamöter varav hälften för en tid av 2 år, och hälften för en tid av 1 år,

14.          val av (minst en) revisor och ev. personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom BDF för en tid av 1 år,

15.          val av ordförande i valberedningen för en tid av 2 år, och jämt antal ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,

16.          beslut om val av ombud (kan hänvisas till VBDF-styrelsen) till SBBF:s förbundsmöte,

17.          beslut om val av ombud (kan hänvisas till VBDF-styrelsen) till DF-mötet,

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för BDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till BDF- mötet.

 

16 § Valbarhet

Valbar till VBDF-styrelsen och valberedningen är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en inom distriktet befintlig förening som är medlem i SBBF.

Ledamot av VBDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

Arbetstagare hos VBDF:et eller hos SBBF får inte väljas till ledamot av VBDF-styrelsen eller valberedningen.

 

17 § Extra årsmöte (VBDF)

VBDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. VBDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning skall avfattas

skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När VBDF-styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.

Underlåter VBDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Extra årsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller eller förbundsmöte pågår.

 

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för det i 4 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19 § Ikraftträdande

Beslut fattade av VBDF:s årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

 

Kap 3   VBDF-styrelsen

 

20 § Sammansättning

VBDF-styrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, består av ordförande samt jämt antal ledamöter, valda enligt 15 § 12 punkten.

VBDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

VBDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

En av VBDF:s årsmöte, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

 

21 § Åligganden

VBDF-styrelsen är, när VBDF:s årsmöte inte är samlat, VBDF:s beslutande organ.

VBDF-styrelsen skall

1.        verkställa VBDF:s årsmötes beslut,

2.        hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,

3.        handha basketbollidrotten enligt gällande stadgar och tävlingsregler, verka för basketens utveckling samt i övrigt tillvarata basketbollidrottens intressen,

4.        föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBBF:s bestämmelser,

5.        handha och ansvara för VBDF:s medel,

6.        bereda ärenden, som skall föreläggas VBDF:s årsmöte,

7.        förelägga VBDF:s årsmötets förslag till VBDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,

8.        avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN, SBBF:s förbundsstyrelse och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden,

9.        på begäran av SBBF:s förbundsstyrelse ställa VBDF:s handlingar till förfogande samt årligen insända verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse,

10.     utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 Kap RF:s stadgar,

11.     bestämma om organisationen av och tjänster vid VBDF:s kansli samt i förekommande fall anställa VBDF:s arbetstagare, samt

12.     föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

 

22 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

VBDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

 

 

23 § Överlåtelse av beslutanderätten

VBDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta VBDF-styrelsen härom.

 

 

Kap 4   Revisorer, revision

 

24 § Revisorer och revision

VBDF:s revisorer, av vilka en valts av DF- mötet enligt 11 Kap 6 § RF:s stadgar, skall granska VBDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före VBDF- mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

 

Kap 5   Valberedning

 

25 § Sammansättning m m

Valberedningen består av ordföranden och jämt antal övriga ledamöter valda av VBDF:s årsmöte. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

26 § Åligganden

Valberedningen skall senast åtta veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid ut går vid VBDF:s årsmötes slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.

Senast fyra veckor före VBDF- mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Senast två veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 15 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter VBDF:s årsmöte skall protokollet överlämnas till VBDF-styrelsen.

 

27 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid VBDF:s årsmöte

Röstberättigad förening får senast tre veckor före VBDF:s årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 15 § 11-13 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid VBDF:s årsmöte, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 15 § 11-13 punkterna.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen.

Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

Uppdaterad: 07 APR 2011 14:10 Skribent: Gustav Pettersson

facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon 

320x320_SvenskaBasketforbundet.gif

Kränkning-Banner 320x320.jpg

TFFIR_Basketbollforbundet_RGB.png

feucph3c1

Postadress:
Västerbottens BF
Gammliavägen 5
903 42 Umeå

Kontakt:
Tel: +46737758902
E-post: This is a mailto link

Se all info