Skip to content
 

 

Distriktets kommande årsmöte avhålls preliminärt 2025-03-03.

1.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet.

2.
Fastställande av föredragningslista för årsmötet.

3.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4.
Val av ordförande för årsmötet.

5.
Val av sekreterare för årsmötet.

6.
Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet.

7.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2024 – 31 december 2024.

8.
Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari 2024 – 31 december 2024.

9.
Revisorns berättelse för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2024.

10.
Fråga om ansvarsfrihet för Småland-Blekinge BDF:s styrelses förvaltning för tiden 1 januari 2024 – 31 december 2024.

11.
Behandling av förslag till Småland-Blekinge BDF:s verksamhetsinriktning och verksamhetsområden inför nästkommande verksamhetsår samt fastställande av eventuell årsavgift till Småland-Blekinge BDF.

12.
Behandling av motioner och propositioner.

13.
Val av ordförande i Småland-Blekinge BDF tillika ordförande i Småland-Blekinge BDF:s styrelse under en tid av 1 år.

14.
14 a
Beslut om antal ledamöter som skall väljas på två år.
14 b
Val av 1-3 ledamöter för en tid av 2 år.

15.
Val av 1 ordförande och 3 ledamöter till disciplinnämnden för Småland-Blekinge BDF för en tid av 1 år.

16.
16 a
Val av revisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom Småland-Blekinge BDF för en tid av 1 år.
16 b
Val av revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltningen inom Småland-Blekinge BDF för en tid av 1 år om vald revisor inte kan fullfölja sitt uppdrag.

17.
Val av ordförande och 2 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år.

18.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska BBF:s Förbundsmöte samt övriga verksamhetsmöten där kallelse utgår till Småland-Blekinge BDF om deltagande.

19.
Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till övriga idrottsorganisationers årsmöten och verksamhetsmöten där kallelse utgår till Småland-Blekinge BDF om deltagande.

20.
Utdelning av priser och förtjänsttecken.

21.
Övriga frågor.

22.
Årsmötets avslutning.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies