Stadgar

Här kan du hämta hem Svenska Basketbollförbundets stadgar Ver 20200901, reviderade efter förbundsmötet i augusti 2020.

Swedish Basketball Federation statues in english.

Här går det även att ladda hem:

Normalstadgar för BDF
Normalstadgar för förening


Förordet till Svenska Basketbollförbundets stadgar:

Idrottsrörelsens verksamhetsidé (antagen av Riksidrottsmötet 2019)
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. 

Idrottens verksamhetsidé 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden: 
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden. 

Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet. 


Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling. 


Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation. 


Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. Hälsa, trivsel och  välbefinnande är normgivande. 

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 


Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 


Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. 


Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 


I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 


I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 


I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor. 

Idrotten följer 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter  (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

Svenska Basketbollförbundets Strategi 2025 (extra Förbundsmötet 2019)

Värdegrund Vi gör varandra bra. Vi låter våra olikheter vara vägen till framgång. Vi lyssnar – vi vågar. Vi ser hela människan. 

Vision Svensk Basket – där Gränslös gemenskap & Livslång passion skapar vinnare för livet! 

Mål Vara – Växa –Vinna