Skip to content
 

Stadgar

Stadgar Mellansvenska

MsvBDF:s stadgar 

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

1§ Uppgift
Mellansvenska Basketdistriktsförbundet skall, enligt dessa stadgar och Svenska Basketbollförbundets stadgar, såsom SBBF:s distriktsorgan arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål, samt i enlighet med SBBF:s förbundsmötes, representantskap och förbundsstyrelsens beslut.

2§ Sammansättning
Mellansvenska Basketdistriktsförbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SBBF, och som har hemvisit inom distriktets geografiska område.

3§ Verksamhetsområde
Mellansvenska Basketdistriktsförbundets verksamhet utövas inom Värmland, Dalsland och Närke, som enligt 35 § SBBF:s stadgar omfattar Värmland, Dalsland och Örebro län.

4§ Stadgar
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av BDF-möte och skall godkännas av SBBF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet angivna röster vid mötet.

5§ Beslutande organ
BDF:s beslutande organ är BDF-mötet, extra BDF-möte och BDF-styrelsen.
BDF-styrelsen får tillsätta särskilda organanför ledning av speciella verksamheter inom BDF-styrelsens arbetsområde.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår
BDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.

7§ Sammansättning av styrelsen m m
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

Kapitel 2 BDF-möte

8§ Sammansättning och beslutsmässighet
BDF-mötet och extra BDF-möte är BDF:s högsta beslutande organ.
BDF-möte består av ombud för BDF:s föreningar. Föreningar får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättiga medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av BDF-styrelsen. BDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

9§ Yttrande- och förslagsrätt m m
Yttrande- och förslagsrätt vid BDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av BDF-styrelsen, BDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SBBF:s och DF:s representanter, BDF:s arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

10§ Kallelse m m
BDF-möte hålls vart annat år före utgången av mars månad på dag, som BDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av BDF-styrelsen genom kungörelse i SF:S kungörelseorgan senast 2 månader före mötet (ev genom brev till föreningarna senast 1 månad före mötet).
Föredragningslista för mötet samt inkomna motioner översänds till röstberättiga föreningar senast 14 dagar före mötet.

11§ Rösträtt
Rösträtten vid BDF-möte bestäms genom röstlängd som årligen har upprättats av SBBF:s förbundsstyrelse att gälla för tiden 1 januari – 31 december påföljande år.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBBF:s samt de förpliktelser mot BDF som kan ha bestämts av BDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts BDF.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

12§ Ärenden vid BDF-mötet
Vid BDF-mötet skall följande ärenden förekomma
1.   upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den röstlängd som har upprättas enligt 11§
2.   fastställande av föredragningslista för mötet,
3.   fråga om mötets behöriga utlysande,
4.   val av ordförande för mötet,
5.   val av sekreterare för mötet,
6.   val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7.   behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) BDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/1 – 31/12, 2 år
b) BDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 – 31/12, 2 år
c) BDF:s revisorers berättelse för samma tid,
8.   Fråga om ansvarsfrihet för BDF-styrelsens förvaltning,
9.   behandling av förslag till BDF:s verksamhetsinriktning (handlings-
och ekonomisk plan) samt fastställande av ev årsavgift till BDF,
10.  behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som
anges i 13§ samt av BDF-styrelsens förslag (propositioner).
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns
med på föredragningslistan till mötet.
11.  val av ordförande i BDF, tillika ordförande i BDF-styrelsen
för en tid av 2 år,
12.  val av 4-6 st övriga ledamöter för en tid av 4 år, växelvis avgång,
13.  val av 1 revisor och personlig suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom BDF  för en tid
av 2 år,
14.  val av ordförande och 2 övriga ledamöter i valberedningen för en
tid av 2 år,
15.  beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till
SBBF:s förbundsmöte samt DF-möte Närke/Värmland
16.  Avtackning
17. Mötet avslutas

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i BDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i BDF. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 13 § SBBF:s stadgar.

13§ Förslag till ärende att behandlas vid BDF-mötet
Förslag till ärende att behandlas vid BDF-mötet skall vara BDF-styrelsen tillhanda senast 1 månad före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer BDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dessa utlåtande.

14§ Extra BDF-möte
BDF-styrelsen har rätt att sammankalla extra BDF-möte.
BDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra BDF-möte när förbundets revisor med angivande av skäl skriftligen kräver det eller när det skriftligen begärs av minst 1/10-del av röstberättigade föreningar enligt upprättad röstlängd.
Underlåter BDF-styrelsen att inom en månad kalla till extra möte, får de som krävt mötet ombesörja kallelse.
När styrelsen mottagit en begäran om extra BDF-möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse och förslag till föredragningslista översändas till föreningarna senast 7 dagar före mötet.
Vid sådant möte får endast i föredragningslista upptagna ärenden företas till avgörande

 

Kapitel 3 BDF-Styrelsen

15§ Sammansättning, kallelse och beslutmässighet
BDF-styrelsen är, när BDF-möte inte är samlat, BDF:s beslutande organ.
BDF-styrelsen består av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter, valda enligt 12§ 12 punkten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid det närmst därefter följande sammanträde.

16§ Åliggande
BDF-styrelsen skall
1.   verkställa BDF-mötets beslut,
2.   hålla sig väl underrättad om verksamheten i de
anslutna föreningarna,
3.   handha basketbollidrotten enligt gällande stadgar och
bestämmelser, verka för basketens utveckling samt i
övrigt tillvarata basketbollidrottens intressen,
4.   föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s
och SBBF:s bestämmelser,
5.   handha och ansvara för BDF: medel,
6.   bereda ärenden, som skall föreläggas BDF-möte,
7.   förelägga BDF-mötet förslag till BDF:s verksamhetsplan,
8.   efter kallelse från SBBF:s förbundsstyrelse utse deltagare
till regionalt rådsmöte,
9.   avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå RS, RIN,
SBBF:s förbundsstyrelse och DF-styrelsen med
upplysningar och yttranden,
10.  på begäran av SBBF:s förbundsstyrelse ställa BDF:s handlingar
till förfogande samt årligen insända verksamhetsberättelse
och förvaltningsberättelse,
11.  utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15
Kap RF:s stadgar,
12.  bestämma om organisationen av och tjänster vid BDF:s kansli
samt förekommande fall anställa BDF:s arbetstagare, samt
13.  föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta
löpande ärenden i övrigt.

17§ Arbetsår
BDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från BDF-mötet till och med nästkommande BDF-möte.

 

Kapitel 4 Revisorer, revision

18§ Revisorer och revision
BDF:s revisioner, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kap 7§ RF:s stadgar, skall granska BDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före BDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisionernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

Kapitel 5 Valberedning

19§ Sammansättning m m
Valberedningen består av ordföranden och 2 övriga ledamöter valda av BDF-mötet.
Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

20§ Åligganden
Valberedningen skall senast 4 veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid BDF-mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 2 veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies