Skip to content
 

Stadgar för Westra Sveriges Basketdistriktsförbund

 

Reviderade vid årsmöte 12 mars 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Uppgift
2 § Sammansättning
3 § Verksamhetsområde
4 § Stadgar
5 § Beslutande organ
6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt styrelsens arbetsår
7 § Sammansättning av styrelse mm
8 § Firmateckning
9 § Skiljeklausul
10 § Upplösning av förbundet

KAP 2 ÅRSMÖTE
11 § Tidpunkt och kallelse
12 § Förslag till ärenden att behandlas årsmötet
13 § Sammansättning och beslutförhet
14 § Rösträtt
15 § Ärenden vid årsmötet
16 § Valbarhet
17 § Extra Årsmöte
18 § Beslut och omröstning
19 § Ikraftträdande

KAP 3 BDF-STYRELSEN
20 § Sammansättning
21 § Åligganden och ersättningar
22 § Kallelse, beslutförhet och omröstning
23 § Överlåtelse av beslutanderätten

KAP 4 REVISORER, REVISION
24 § Revisorer och revision

KAP 5 VALBEREDNING
25 § Sammansättning mm
26 § Åligganden
27 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet

STADGAR FÖR WESTRA SVERIGES BASKETDISTRIKTSFÖRBUND.
(Westra Sv BDF).

Kap 1  Allmänna bestämmelser

1 §  Uppgift
Westra Sv BDF skall, enligt dessa stadgar och Svenska Basketbollförbundets stadgar, såsom SBBF:s distriktsorgan arbeta i enlighet med SBBF:s ändamål, samt i enlighet med SBBF:s förbundsmötes och förbundsstyrelses beslut.

2 §  Sammansättning
Westra Sv BDF omfattar de föreningar som är medlemmar i SBBF, och som har hemvist inom distriktets verksamhetsområde.

3 §  Verksamhetsområde
Westra Sv BDF:s verksamhet utövas inom Westra Sv BDF:s basketdistrikt, som enligt 35 § SBBF:s stadgar omfattar Västra Götalands län utom Åmåls kommun samt kommunerna Kungsbacka, Varberg och Falkenberg
i Hallands län.

4 §  Stadgar
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmötet och skall godkännas av SBBF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.

5 §  Beslutande organ
Westra Sv BDF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och distriktsstyrelsen.
Westra Sv BDF:s styrelse får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom Westra Sv BDF:s styrelses arbetsområde.

Vid beslutande möten arrangerade av Westra Sv BDF:s styrelse eller dess tillsatta särskilda organ gäller 13-14 § bestämmelser avseende sammansättning, beslutförhet och rösträtt.

6 §  Verksamhets- och räkenskapsår samt styrelsens arbetsår
Westra Sv BDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.
Westra Sv BDF:s styrelses arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med nästkommande ordinarie årsmöte.

7 §  Sammansättning av styrelse m m
Westra Sv BDF skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

8 §  Firmateckning
Westra Sv BDF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av flera särskilt utsedda personer.

9 §  Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, Westra Sv BDF eller SBBF får
inte väckas vid allmän domstol.

Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SBBF:s stadgar eller RF:s stadgar, avgöras enligt förenklat förfarande.

10 §  Upplösning av förbundet
Efter godkännande av SBBF kan årsmötet upplösa Westra Sv BDF genom beslut härom
med 2/3 majoritet. I beslut om upplösning av Westra Sv BDF skall anges att
Westra Sv BDF:s tillgångar skall användas till bestämt basketfrämjande ändamål.

Förslag gällande upplösning av Westra Sv BDF kan inlämnas av röstberättigad förening eller Westra Sv BDF:s styrelse.

Kap 2 Årsmöte

11 §  Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är Westra Sv BDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad, dock alltid före Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte, på dag som Westra Sv BDF:s styrelse bestämmer.
Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till årsmötet skall av Westra Sv BDF:s styrelse senast sju veckor före mötet tillställas föreningarna.
Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för Westra Sv BDF eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens propositioner och inkomna motioner från röstberättigade föreningar med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före årsmötet.
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

12 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara Westra SV BDF:s styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet.
Rätt att inge förslag tillkommer Westra Sv BDF tillhörande röstberättigad förening och Westra Sv BDF:s styrelse.

Inlämnad motion skall åtföljas av styrelseprotokoll från motionerande förening av vilket framgår beslut om att inlämna den aktuella motionen.

13 §  Sammansättning och beslutförhet
Årsmötet består av ombud för föreningar inom distriktet.
Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av  Westra Sv BDF:s styrelse.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

14 §  Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som årligen har upprättats av SBBF:s förbundsstyrelse att gälla för tiden 1 januari – 31 december.
Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBBF samt de förpliktelser mot  Westra Sv BDF som kan ha bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts Westra Sv BDF.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Förening skall inge fullmakt för sina ombud.
I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

15 §  Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som har upprättats enligt 14 §,
2. fastställande av föredragningslista för mötet,
3. fråga om mötets behöriga utlysande,
4. val av ordförande för mötet,
5. val av sekreterare för mötet,
6. val av två protokolljusterare tillika rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Westra Sv BDF:s styrelses verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Westra Sv BDF:s styrelses förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
c) Westra Sv BDF:s revisorers berättelse för samma tid,.
8) fråga om ansvarsfrihet för Westra Sv BDF:s styrelses förvaltning;
9. behandling av förslag till Westra Sv BDF:s verksamhetsinriktning

 1. a) Westra Sv BDF:s styrelses förslag gällande arvodering av Westra Sv BDF:s styrelse
  b) Westra Sv BDF:s styrelses handlings- och ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift
  till Westra Sv BDF,
  behandling av motioner och propositioner
 2. a) behandling av förslag från röstberättigade föreningar (motioner) som getts in i den ordning som anges
  i 12 § samt av Westra Sv BDF:s styrelses förslag (propositioner),
  b) behandling av motioner och propositioner inkomna till SBBF:s Förbundsmöte
 3. val av ordförande i Westra Sv BDF, tillika ordförande i Westra Sv BDF:s styrelse
  för en tid av 1 år,
  12. val av 2 alternativt 3 övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år,
  13. val av revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet,
  räkenskaper och förvaltning inom Westra Sv BDF för en tid av 1 år,
  14. val av ordförande och 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år med jämn könsfördelning,
 4. Premieringar och utdelning av förtjänsttecken
 5. Mötets avslutande

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Westra Sv BDF eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

16 §  Valbarhet
Valbar till Westra Sv BDF:s styrelse och valberedningen är varje i Sverige permanent
bosatt person.
Ledamot av Westra Sv BDF:s styrelse är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos Westra Sv BDF eller hos SBBF får inte väljas till ledamot av  Westra Sv BDF:s styrelse eller valberedningen.
17 §  Extra årsmöte
Westra Sv BDF:s styrelse kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Westra Sv BDF:s styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade föreningar inom distriktet begär det.
Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När Westra Sv BDF:s styrelse mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.
Underlåter Westra Sv BDF:s styrelse att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Extra årsmöte får inte äga rum under tid då DF-stämma eller förbundsmöte pågår.

18 §  Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 4 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster vid mötet..
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock omröstning ske slutet. I de fall där beslut ej kan fattas genom absolut majoritet, då röstetalen är lika, gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

19 §  Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

Kap 3 BDF-styrelsen

20 §  Sammansättning
Distriktsstyrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, består av
ordförande samt 4 alternativt 6 övriga ledamöter, valda enligt 15 § 12 punkten.
Westra Sv BDF:s styrelse utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Westra Sv BDF:s styrelse får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.
Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
En av årsmötet, enligt 3 kap 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

21 §  Åligganden och ersättningar
Westra Sv BDF:s styrelse är, när årsmöte inte är samlat, Westra Sv BDF:s
beslutande organ.
Westra Sv BDF:s styrelse skall
1. verkställa årsmötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa,
3. handha basketbollidrotten enligt gällande stadgar och tävlingsregler, verka för basketens utveckling samt i övrigt tillvarata basketbollidrottens intressen,
4. föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBBF:s bestämmelser,
5. handha och ansvara för Westra Sv BDF:s medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas årsmötet,
7. förelägga årsmötet förslag till Westra Sv BDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen, Riksidrottsnämnden, Svenska Basketbollförbundets förbundsstyrelse, Västsvenska Idrottsförbundet, Västergötlands Idrottsförbund och Hallands Idrottsförbund med upplysningar och yttranden,
9.  på begäran av SBBF:s förbundsstyrelse ställa Westra Sv BDF:s handlingar till förfogande samt årligen insända verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse,
10. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 6 kap 3 § RF:s stadgar,
11. bestämma om organisationen av och tjänster vid Westra Sv BDF:s kansli samt i förekommande fall anställa Westra Sv  BDF:s arbetstagare, samt
12. föra protokoll och sörja för Westra Sv BDF bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

Westra Sv BDF:s styrelse erhåller arvode. Arvodets storlek och villkor beslutas vid årsmötet.

22 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning
Westra Sv BDF:styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden.
Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

23 §  Överlåtelse av beslutanderätten
Westra Sv BDF:s styrelse får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till
verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt
föregående stycke skall regelbundet underrätta distriktsstyrelsen Westra Sv BDF:s styrelse härom.

Kap 4 Revisor och revision

24 §  Revisor och revision
Westra Sv BDF:s revisor, vilken är vald av årsmötet, skall granska Westra Sv BDF:s styrelses förvaltning och räkenskaper.
Westra Sv BDF:s styrelses räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn senast 5 veckor före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorns berättelse vara Westra Sv BDF:s styrelse tillhanda senast  3 veckor före mötet.

Kap 5 Valberedning

25 §  Sammansättning m m
Valberedningen består av ordföranden och 3 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Antalet ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

26 §  Åligganden
Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för  nästkommande mandatperiod.
Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val enligt 15 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt
som i föreslagits till valberedningen.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till Westra Sv BDF:s styrelse.

27 §  Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet
Röstberättigad förening får senast 4 veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 15 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 15 § 11-13 punkterna.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till
valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies