Skip to content
 

Trygg Basket

Vårt mål är att alla som spelar basket ska känna sig trygga.

Värdegrund

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Basket ska var fri

Trygg Basket är idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

Basket ska vara trygg

Trygg Basket innebär att alla ska känna sig välkomna och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Svensk Idrott

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund omfattar fyra grundpelare:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Svensk Baskets värdegrund

Vår värdegrund beslutades vid en extra förbundsstämma i augusti 2019 och är ett komplement till Svensk Idrotts värdegrund.

Hela människan

För oss är du mer än en basketspelare. Hos oss kan du växa som individ, som medmänniska och som samhällsmedborgare – oavsett miljö, förutsättningar eller sociala behov.

Vi vågar

Vi lyssnar och vi stöttar. Vi vågar ta ställning och står upp för dig.

Olikheter är vägen till framgång

Vi är alla unika. Det är våra olika erfarenheter, perspektiv, kompetenser och bakgrund som gör oss starkare och mer framgångsrika. Individernas olika kraft och uttryck bygger laget. Vi skapar möjligheter för varandra att växa. Vi blir bättre tillsammans.

Svenska Basketbollförbundets uppförandekod

Svenska Basketbollförbundet (SBBF) har till uppgift att möjliggöra för barn, ungdomar och vuxna att kunna träna och tävla i basket i organiserad form på olika nivåer. En förutsättning för att man ska kunna utvecklas som basketspelare är att man känner sig trygg. Därför har SBBF tagit fram en uppförandekod som kan ses som ett förtydligande kring vilka beteenden och handlingar som inte accepteras inom förbundets verksamhet.

Här kan du läsa Svensk Baskets uppförandekod.

För att öka tryggheten inom Svensk Basket är det angeläget att alla föreningar också har en uppförandekod. För att minska arbetsbelastningen kan ni som förening använda denna mall för uppförandekod förening och göra egna anpassningar utifrån den.

Värderad riktning

Värderad riktning är en kort digital gratisutbildning som du hittar på basketutbildning.se. Utbildningen är en kunskapshöjare, ögonöppnare och påminnelse om hur värdegrunden kan genomsyra hur vi beter oss mot varandra.

Registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 är det obligatoriskt att föreningar begär ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som är anställd eller har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdragen beställs av varje enskild individ och visas upp till utsedd ansvarig i föreningen. Personer som arbetar på uppdrag av Svenska Basketbollförbundet eller något basketbolldistriktförbund visar sitt registerutdrag för den verksamhetsansvarige.

Länk till ansökan:

Barnkonventionen och föreningsidrotten – Handbok för idrottsledare

1 januari 2020 blev FN:s Barnkonvention lag i Sverige. UNICEF har tagit fram en handbok kring barnkonventionen och föreningsidrott.

Barnens spelregler

Barnens spelregler är en skrift om trygga idrottsmiljöer som RF och Bris gemensamt har tagit fram.

Trygg Basket i SBBF

Basketen ska vara en miljö där du ska känna dig trygg. En trygghet som vi skapar tillsammans genom att prata om hur vi beter oss mot varandra men också genom att säga till om något inte känns rätt.

Till trygg@basket.se kan du vända dig för att få stöd, råd och vägledning i frågor som rör din eller andras trygghet. Hit kan du vända dig utan risk för negativa konsekvenser.

De som läser mejl som skickas till trygg@basket.se är Generalsekreteraren och ordförande för Svenska Basketbollförbundet.

Bris stödlinje för idrottsledare

Om du som ledare behöver tips, råd och verktyg kring frågor som rör trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar, kan du ringa till Bris stödlinje för idrottsledare på 077-44 000 42.

Bris stödlinje för barn och ungdomar har telefonnummer 116 11.

Orosanmälan

Endast personer som arbetar i hälso- och sjukvård, skolan samt i socialtjänsten är skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa.

Idrottsledare och tränare är alltså inte skyldiga att anmäla, men bör alltid anmäla sina misstankar så att socialtjänsten får möjlighet att utreda om barnet/ungdomen har behov av stöd och skydd.

Mer information om orosanmälan hittar du här:

Skapa trygga idrottsmiljöer

Här kan du läsa mer om hur du kan skapa trygga idrottsmiljöer.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till Svenska Basketbollförbundets generalsekreterare alternativt styrelseordförande.

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Visselblåsartjänst

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Kontakta polisen vid brott

Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Mallar krishanteringsplan
Många föreningar arbetar hårt för att skapa trygga basketmiljöer och minimera risker, men ibland uppstår det kriser ändå. Då är det bra att ha gjort en krishanteringsplan i förväg. Här finner du länkar till två olika mallar som föreningar kan utgå ifrån när de upprättar sina individuella krishanteringsplaner:

Krishanteringsplan Tränare

Krishanteringsplan Föreningsledare

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies