Hem / RIG från 2023

RIG från 2023

Basket har två Riksidrottsgymnasium som tillstyrks på tre år i taget. SBBF har nu tillsammans med RF fastställt dimensionering för kommande treårsperiod.

Inför kommande dimensioneringsperiod med elevantagningar 2023- 2025 har Svenska Basketbollförbundet (SBBF) mottagit tre väl genomarbetade ansökningar från Luleå kommun, Marks kommun och Norrköpings kommun. Vi har i ett första läge tillstyrkt alla tre huvudmän. Riksidrottsförbundet (RF) har nu meddelat oss en dimensionering på 66 RIG-platser inför förestående treårsperiod. Dessa platser behöver då fördelas på två av dessa tre huvudmän utifrån att elevunderlaget ska vara stort nog för att bedriva en kvalitativ tränings- och tävlingsverksamhet i basket. 

SBBF:s uppdrag i detta är att bedöma om det finns sportsliga förutsättningar för RIG-verksamhet. De delar som varit av särskild vikt för beslutet är sådant som kopplar an till geografi och övergripande organisation som förutsättningar för god sportslig utvecklingsmiljö. Vi har där framförallt utvärderat förutsättningar gällande samverkan med kompletterande elitmiljöer, mångfald i elitidrottskompetens i kommunen med möjlighet att nyttja kompetensnätverk och utbyte mellan elitidrotter (på gymnasienivå och i på föreningsnivå inom kommunen), geografisk placering och kommunikationsmöjligheter, utbud och boendemiljö, närhet till högre lärosäten för kompetenstillförsel och i arbetet med dubbla karriärer samt tillgång till och kvalitet på anläggningar och faciliteter. 

 

SBBF har utifrån en samlad bedömning fattat beslut om att från och med läsåret 2023-2024 utse Luleå kommun och Norrköpings kommun som huvudmän för RIG basket. 

 

Detta får följande konsekvenser: 

Alla nuvarande RIG-elever vid Marks gymnasieskola, samt de som har tagits in för läsåret 2022-2023, har rätt att fullfölja sin RIG-utbildning vid Marks Gymnasieskola.

Marks gymnasieskola gör sin sista riksantagning hösten 2022, nästa antagning som gäller elever som påbörjar sin RIG-utbildning 2023 sker till Luleå och Norrköping.