Hem / FÖRBUNDET / Mötesplatser / Förbundsmöte

Förbundsmöte

Förbundsmöten hålls från och med år 2012 vartannat år. Motioner ska vara SBBF tillhanda senast 1 december året före. 

Förbundsmöte 2022

Alla röstberättigade inbjuds härmed till Förbundsmöte 2022, lördagen den 23 april kl 10:00 på Scandic Continental.

Fullmakt - Förbundsmöte 2022 >>>

Handlingarna till Förbundsmötet

Protokoll

Presentation

Inbjudan

Proposition disciplinnämnd

Proposition jämställdhet

Proposition tävlingsnämnd

Proposition verksamhetsrevisor

Valberedningens brev

Årsredovisning för 2020

Revisionsberättelse 2020

Årsredovisning för 2021

Revisionberättelse 2021

Svenska Basketbollförbundets verksamhetsplan 2022 

-----------------------------------------------------

Förbundsstyrelsens förslag till justering av tidigare publicerade propositioner

Disciplinnämnd
Efter publicering av styrelsens propositioner till Förbundsmöte 2022 har styrelsen informerats om att RFs stadgar ändrades 2019, vilket föranleder justering enligt bifogat dokument ”proposition_disciplinnämnd_ver220401”. Ursprunglig utformning ligger kvar bland handlingarna under ”proposition_disciplinnämnd”, som jämförelse.

I RF stadgar 14 kap 8§ framgår att förbundet kan överlämna bestraffningsrätten (kap 14 ärenden) genom föreskrifter i förbundets stadgar eller tävlingsregler till en disciplinnämnd, då ska ordförande och ledamöter väljas på förbundets årsmöte. Detta krav infördes genom en stadgeändring på RF-stämman 2019. Länk >>>

Tävlingsnämnd
Efter ytterligare överväganden efter publicering, har FS beslutat justera propositionen i enlighet med bifogat dokument ”proposition_tävlingsnämnd_ver220401”. Ursprunglig utformning ligger kvar bland handlingarna under ”proposition_tävlingsnämnd”, som jämförelse.

Proposition disciplinnämnd 220401

Proposition tävlingsnämnd 220401

------------------------------------------------

Demokratiutredningen 

Här hittar du rapport om demokratiutredningen, samt tillhörande bilagor.

Rapport: Demokratiutredningen SBBF (April 2022)

Bilaga 1: SBBF:s stadgar
Bilaga 2: Förbundsmötet 2021 om demokratiutredningen
Bilaga 3: Arbetsprocess
Bilaga 4: Röstfördelning andra förbund
Bilaga 5: RF Riktlinjer Lekmannarevisorer 2019

------------------------------------------------

Verksamhetsberättelser och protokoll

Här hittar du verksamhetsberättelser och förbundsmötesprotokoll.

Verksamhetsberättelse Förbundsmötesprotokoll
2020 och 2021 2022
  2020
2018 och 2019 2019 extra förbundsmöte
2016 och 2017 2018
2014 och 2015 (senaste)  2014      2015  2016
2013   2014 bilaga intäkter
2012  2012 extra förbundsmöte
2011 2012
2010 2011
2009 2010
2008 2009
2007 2008
2006 2007
2005 2006
2004 2005
2002-2003  
   


Vi vill påminna speciellt de föreningar som inte har rösträtt på förbundsmötet att gå på era BDF-årsmöten. BDF ska utse representanter till förbundsmötet vilka representerar distriktet. 
 

BDF årsmöte 2022

Skåne      
Westra      
Småland-Blekinge      
Östsvenska      
Stockholm      
Mellansvenska       
Norra Svealand      
Mellannorrland      
Västerbotten      
Norrbotten