Skip to content
 

Motivation

En förutsättning för att överhuvudtaget hålla på med en idrott är motivation. En spelare kan drivas både av yttre och inre motivation.

Forskning pekar på att självbestämmande motivation – inre motivation – har större positiva effekter på fysisk och psykisk hälsa än vad kontrollerande motivation – yttre motivation – har.

För att förstå motivation använder vi av oss av olika teoretiska ramverk som hjälper oss att förklara motivation som en drivkraft (dvs. varför vi gör som vi gör) och hur vi kan skapa förutsättningar för stimulerande motivationsklimat i praktiken. Några av de mest erkända motivationsteorierna är Självbestämmandeteorin (Self- Determination Theory, SDT) och teorin om målorienterad motivation (Achievement Goal Theory, AGT).

SJÄLVBESTÄMMANDETEORIN

Den traditionella synen på motivation är att det är mängden motivation som avgör om en person ägnar sig åt en viss aktivitet och hur hårt hen anstränger sig, och att motivation kan öka genom att lägga till (ex. belöningar) eller ta bort något (ex. bestraffning). I självbestämmande tar man ett annat grepp om motivation och framhåller att motivationens kvalitet är av större betydelse för våra beteenden, snarare än en kvantitet som påverkas genom att lägga till belöningar eller ta bort något som bestraffningar.

Självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory, SDT) bidrar med förståelse för varför motivation skapar en central roll för inlärning och färdighetsutveckling och hur motivationsklimatet kan påverka motivation och prestation hos människor i alla åldrar och i olika sammanhang, både inom och utanför idrotten.

Självbestämmandeteorin handlar framför allt om människans inre drivkraft att lära sig och utvecklas och vad som hämnar eller främjar motivation och välbefinnande. Människor är naturligt nyfikna och från det i är små utforskar vi världen och ägnar oss frivilligt åt sådant som intresserar oss, en inre drivkraft som finns med hela livet är kanske är särskilt tydligt inom lek och idrott eller konstnärliga och kreativa aktiviteter.

Teorin underbyggs av antagandet om att människor strävar efter att tillgodose tre psykologiska behov: autonomi, kompetens och tillhörighet. Självbestämmande motivation uppstår om dessa tre behov tillfredsställs.

AutonomiHandlar om att uppleva valmöjligheter och möjligheter att påverka sin situation.

Hur kan du som coach göra det praktiken?

 • Ge spelarna större möjlighet till medinflytande vad gäller beslut
 • Säkerställ att det är spelaren som väljer mål och strategier för att nå dem
 • Öka egenansvar och uppmuntra initiativ

KompetensHandlar om vår naturliga tendens att vilja påverka vår omgivning. En känslan att vara effektiv och att kunna hantera utmaningar och lösa det uppgifter man ställs inför.

Hur kan du som coach göra det praktiken?

 • Öka möjligheter och förutsättningar att nå framgång
 • Anpassa målen (och då även träning- och matchmiljön) till spelarens färdigheter och förmåga
 • Var noga med att skilja på person och prestation. Formulera feedback på ett icke dömande sätt – ge feedback på det som fungerat och varit bra

TillhörighetHandlar om att skapa meningsfulla och trygga relationer och att känna kontakt, omtanke och gemenskap med andra människor. Att känna sig som en del av gruppen (eller laget).

Hur kan du som coach göra det praktiken?

 • Stärk gruppsammanhållningen och vi-känslan i gruppen
 • Se till att positiva och belöningar inte vara ges vid bra prestationer utan att gruppen stödjande även vid mindre goda prestationer.
 • Skapa en miljö där socialt stöd är framträdande och där alla är beredda att lyssna på alla. Motverka varje form av klickbildning och “vi mot dom”-känsla

Självbestämmandeteorin hänger också tydligt ihop med…

 

Ingen annan teori har packat upp motivation på ett mer noggrant och tillförlitligt sätt de senaste 50 åren än SDT
- Magnus Lindwall, professor i psykologi

TEORIN OM MÅLORIENTERAD MOTIVATION (ACHIEVEMENT GOAL THEORY, AGT)

Medan SDT förklarar varför vi människor deltar i en viss aktivitet, beskriver teorin om målorienterad motivation (Achievement Goal Theory, AGT) drivkraften när en person – inför sig själv eller inför andra – vill visa sig duktig eller kompetent. AGT kan delas in i uppgiftsorienterad målinriktning och resultatorienterad målinriktning.

Med en uppgiftsorienterad målinriktning ligger fokus på spelarens utveckling i förhållande till sig själv. Målet i ett uppgiftsorienterat klimat är att lära sig nya färdigheter och att förbättra sig själv. Om detta mål uppfylls stärker det personens upplevda kompetens. I ett uppgiftsorienterat klimat lägger tränaren stor vikt vid att uppmuntra spelarna att lära sig nya saker, anstränga sig och göra sitt bästa. Miljön har en tillåtande attityd till misstag. I ett uppgiftsorienterat klimat vågar spelarna gå utanför sin trygghetszon och kan ligga i framkant av sin egen utveckling.

Med en resultatorienterad målinriktning avgörs framgång i relation till andras prestation. Personens mål är att visa sig bättre än de andra, eller åtminstone inte sämre. Känslan av kompetens står alltså i relation till andras kompetens. Tränaren tar flera risker med att skapa ett resultatorienterat klimat; 1) bara de bästa känner kompetens vilket gör att mänga spelare slutar och det finns inte längre underlag för ett lag, 2) spelare blir försiktiga och gör bara sådant som de är bra på, vilket kan hämma deras utveckling. Rädslan för att ”göra fel” gör dem motvilliga att lämna sin ”trygghetszon”.

Forskning har visat många fördelar med ett uppgiftsorienterat klimat, jämfört med ett resultatorienterat klimat, såsom ökad inre motivation, intresse, ansträngning, engagemang och välbefinnande, bättre lagsammanhållning och prestationer samt minskad risk för både ångest och utbrändhet.

Även om tävling är en naturlig del av idrotten – och inte nödvändigtvis något negativt – handlar det om att avdramatisera betydelsen av att vinna eller förlora och snara fokusera på vad den enskilda idrottaren (och laget) har gjort bra och var det finns utvecklingspotential. Det vill säga, inte fokusera på själva resultatet av tävlingen utan snarare uppmuntra idrottare att göra sitt bästa, utan att därmed pressa dem till att vinna. Som tränare kan du främja ett uppgiftsorienterat motivationsklimat genom att:

 • Förmedla att misstag är en del av utvecklings-och lärandeprocessen
 • Betona att framgång kan ses i termer av ansträngning, snarare än att vinna till varje pris eller överträffa andra
 • Fokusera på att ha roligt
 • Utvärdera och bedöma idrottares prestationer i relation till deras egen utveckling, istället för i jämförelse med andra
 • Stötta idrottaren i att fokusera på processmål och prestationsmål, framför resultatmål

Att främja ett positivt motivationsklimat i praktiken

Din förmåga att stimulera motivation och skapa ett gynnsamt motivationsklimat har stor betydelse eftersom det främjar idrottarens inlärning, prestation och välbefinnande. Som ledare kan du skapa det genom att agera behovsstödjande, det kan du göra genom att fokusera på tre dimensioner; autonomistödjande, struktur och  involvering.

AUTONOMISTÖD 

 • Ta spelarens perspektiv
  Försök förstå spelarens perspektiv innan du kommer med feedback, förslag, instruktioner etc. Fråga hur hen ser på saken innan du kommer med förslag. 
 • Förklara varför
  Förklara varför aktiviteten genomförs, varför den görs på ett visst sätt, vad den bidrar med för laget och individen. 
 • Erbjud valmöjligheter
  Erbjud möjligheter för spelarna att välja när det finns utrymme för det, t ex typ av övningar, ordning på övningarna, svårighetsgrad etc. 
 • Uppmuntra initiativ och nyfikenhet
  Välkomna och uppmuntra förslag och idéer från spelarna, låt dem komma med inspel och låt dem prova sina idéer. 
 • Uppmärksamma och acceptera känslor
  Visa och uttryck att du ser och accepterar känslor som spelaren uttrycker, både negativa och positiva.
 • Undvik ett kontrollerande språk
  Kommunicera på ett informativt och sakligt sätt. Undvik ord som kan uppfattas som beordrande och kontrollerande såsom ”du måste/bör/ska…” och försök använda ett inbjudande språk såsom ”du kan/får/kanske vill…”. 

STRUKTUR 

 • Tydliggör förväntningar och målsättningar
  Kommunicera både kort- och långsiktiga mål med de aktiviteter som genomförs. Det underlättar spelarens förståelse för hur de kan utveckla nödvändiga färdigheter, möta förväntningar och krav samt hantera utmaningar om de är medvetna om mål och förväntningar.
 • Informationsrik feedback
  Feedback som är informationsrik är riktad mot något specifikt som spelaren har gjort, till exempel hur hen genomförde ett visst moment. Kommunicera inte bara om du anser att spelaren gjorde ett bra eller mindre bra utförande, kommunicera vad spelaren gjorde bra eller mindre bra samt på vilket sätt hen kan förbättra sig under nästa försök. 
 • Uppmuntra spelarna att själva reflektera och ställa frågor
  Bjud in och uppmuntra idrottarna att reflektera över och ställa frågor om sina prestationer. 

TILLHÖRIGHETSSTÖD/ENGAGEMANG/INVOLVERING

 • Visa förståelse och omtanke
  Visa att du bryr dig om dina spelare, t ex genom att fråga hur de mår och genom att bjuda in till samtal.  
 • Visa empati
  Använd dig av empati-inriktade samtal genom att bjuda in till och försök förstå spelarens perspektiv. Det kan t ex handla om att be om input på dagens träningsupplägg eller öppna upp för förslag från spelarna. 
 • Var inkluderande
  Jobba aktivt med att alla ska känna sig som en del av laget/gruppen och var uppmärksam på om någon spelare verkar vara utanför gruppen. 
 • Lyssna aktivt
  Var uppmärksam på och lyssna till hur spelarna ser på olika saker (t ex feedback, övningar etc). Ge spelarna chansen att uttrycka sina åsikter utan att vara dömande och utvärderande. 

Exempel på behovsstödjande ledarbeteenden är tagna från boken ”Motivation inom träning, hälsa och idrott”, kapitel 5, Andreas Stenling. 

Referenser

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., Bosch, J. A., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011). Self-Determination Theory and Diminished Functioning: The Role of Interpersonal Control and Psychological Need Thwarting. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(11), 1459–1473. https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1177/0146167211413125

Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., et al. (2019). Färdighetsinlärning med icke-linjär pedagogik (Första upplagan). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789177270508

Chu, T. L. (Alan), & Zhang, T. (2019). The roles of coaches, peers, and parents in athletes’ basic psychological needs: A mixed-studies review. International Journal of Sports Science & Coaching, 14(4), 569–588. https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1177/1747954119858458

Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-4446-9

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Berlin: Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology (pp. 416–436). Sage Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n21

Fry, M. D., & Moore, E. W. G. (2019). Motivation in sport: Theory and application. In M. H. Anshel, T. A. Petrie, & J. A. Steinfeldt (Eds.), APA handbook of sport and exercise psychology, Vol. 1. Sport psychology (pp. 273–299). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000123-015

Hassmén, P., & Kenttä, G. (2021). Praktisk idrottspsykologi: för en hållbar hälsa och prestation.

Kimberley J. Bartholomew, Nikos Ntoumanis & Cecilie Th⊘gersen-Ntoumani (2009) A review of controlling motivational strategies from a self-determination theory perspective: implications for sports coaches, International Review of Sport and Exercise Psychology, 2:2, 215-233, DOI: 10.1080/17509840903235330

Lindwall, M., Stenling, A., & Weman Josefsson, K. (2019). Motivation inom träning, hälsa och idrott: ett självbestämmande perspektiv. Studentlitteratur AB.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.

Ryan, Richard M., and Edward L. Deci. Self-Determination Theory : Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness, Guilford Publications, 2017.

Sage, G. (1977) Introduction to Motor Behaviour: A Neurophysiological Approach. 2nd edition. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Svenska Basketbollförbundet (2020). Ramverk för spelarutveckling (1.1). Stockholm: Svenska Basketbollförbundet. https://www.basket.se/wp-content/uploads/2022/12/ramverk-for-spelarutveckling.pdf

Weinberg, R. S., & Gould, D. (2023). Foundations of sport and exercise psychology. Human kinetics

Weman Josefsson, K & Jonsson, L (2018). Motivation inom idrotten. Ståhl, Maria, Nordmark, Tommy, Ridelius, Karin, Fahlström, PG, Glemne, Mats, Hedberg, Marie, Linnér, Susanne, Weman Josefsson, Karin, Jonsson, Linus, Åkesdotter, Cecilia & Kenttä, Göran (red.) . Idrottens ledarskap. Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 978-91-7727-020-1

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies